INTRANET
 
 

GFRP mostovkový panel pro konstrukci TMS
Prototyp
Původce: Martin Vovesný, Pavel Ryjáček, Tomáš Rotter, Miroslav Novák – Fakulta stavební ČVUT
v Praze
RIV/68407700:21110/14:00226540

Cílem výzkumu bylo nalézt alternativní řešení mostovky pro provizorní mosty, jako je například Těžká Mostová Souprava (TMS), které by zajistilo dostatečnou zatížitelnost mostovky i její životnost. Pro tento účel byl vyvinut panel tvořený nosníky s příčným řezem tvaru I, které jsou vzájemně propojeny horní a dolní vrstvenou deskou. Po pilotních zkouškách a optimalizaci proběhla výroba prototypu s plně vyřešenými konstrukčními detaily. Tento prototyp byl ověřen podrobnými zatěžovacími zkouškami. Probíhá výroba zkušební série Střediskem mostních provizorií ŘSD Brodek u Prostějova, která bude osazena na reálné konstrukci TMS v provozu.

Dřevoplechový mostovkový panel pro odlehlé oblasti
Funkční vzorek TE01020168V039
Původce: Ing. Karel Mikeš – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Daný funkční vzorek směřuje k návrhu alternativního řešení pro montáž mostovky z mobilních dílců pro provizorní mosty či lávky, které by zajistilo dostatečnou zatížitelnost mostovky po určitou omezenou dobu. Pro tento účel byl vyvinut a zkoušen plechodřevěný panel vytvořený pomocí dřevěného velkoplošného vícevrstvého panelu typu CLT (Cross Laminated Timber) spojeného se spodním ocelovým podélně orientovaným trapézovým plechem. Spojení je realizováno pomocí šroubového spoje se značným množstvím vrutů umístěných v místech jednotlivých žeber trapézového plechu, která jsou v kontaktu s horní dřevěnou částí prvku tvořenou vícevrstvým panelem.

Interakce kolej-most pro systémy přímého upevnění pro železniční mosty
Funkční vzorek
Původce: Pavel Ryjáček, Vojtěch Stančík, Miroslav Novák - Fakulta stavební ČVUT v Praze
RIV/68407700:21110/14:00226539

Pro rekonstrukce a novostavby železničních mostů je častým problémem stlačená stavební výška. Ta vede k používání systémů přímého upevnění koleje. Zde však je nezbytné správně stanovit závislosti, popisující interakci mostu a koleje a to jednak při různé úrovni svislého zatížení, jednak při různých klimatických podmínkách. Za tímto účelem byl připraven a odzkoušen funkční vzorek délky 2,5 m, který je osazen systémy přímého podkladnicového upevnění a kontinuálně podepřené kolejnice. Tento systém bude zatěžován různými zatíženími, která mohou nastat na železničních mostech a budou odvozeny funkce závislosti. Výsledek vznikl v rámci balíčku WP3, konzultacemi se na něm podíleli pracovníci WP2.

Spoje prefabrikované desky z UHPC
Funkční vzorek
Původce: Vítek Jan, Čítek David
RIV/68407700:21610/14:00226069

Navrhované a ověřené řešení využívá k výplni spoje speciálně vyvinutý vysokopevnostní beton, tzv. UHPC. Výhodou je, že UHPC má velmi vysoké mechanické parametry, vysokou trvanlivost a též značnou soudržnost s betonářskou i předpínací výztuží. Výsledkem je, že rozměry spoje lze minimalizovat, výztuž vyčnívající z jednotlivých spojovaných desek je velmi krátká, není třeba vytvářet žádné úpravy vyčnívající výztuže, jako např. petlicový styk, protože kotevní délky v UHPC jsou velmi krátké. Výsledek najde uplatnění i v tunelových stavbách.

Ramenátový zesilovač pro sledování přetváření průřezu klenby
Funkční vzorek
Původce: Klusáček, L.; Nečas, R.; Strnad, J.; Požár, M. – všichni Fakulta stavební VUT Brno

Ramenátový zesilovač je speciální ocelová konstrukce měřicího zařízení pro sledování deformací krajních vláken ve zvoleném průřezu klenby zděného mostu. Podstata zařízení spočívá v měření přetváření vybraného úseku sledované konstrukce v důsledku účinků vnějšího silového namáhání pomocí snímačů, které ke klenbě samotné nepřiléhají. Navržené zařízení odstraňuje nedostatky stávajících měřicích aparatur. Současná měřidla pro deformace zdiva byla převzata z oblastí, kde byl sledovaný prvek zhotoven z dostatečně homogenních materiálů (ocel, beton). Zdivo je však typické svými odlišnými materiálovými charakteristikami ve dvou na sebe navzájem kolmých směrech. Díky velikosti základních stavebních prvků (cihla, malta) nepostačují dosavadní používané rozměry měřidel. Pro dosažení výsledků s postačující přesností je nutné sledovat opět vzájemnou změnu pozice dvou předem zvolených bodů, které se však nacházejí v dostatečné vzdálenosti od sebe, aby respektovaly lokální diskontinuity zdiva. Ramenátový zesilovač toto na rozdíl od běžných zařízení umožňuje. Výsledek vznikl v rámci balíčku WP3.

 
 
 English