INTRANET
 
 

Vysokohodnotný ocelovými vlákny vyztužený beton

Přihláška mezinárodního patentu PCT/CZ2013/000161

Podána: 9. 12. 2013

Žadatel: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Původce: Josef Fládr, Jan Vodička, Alena Kohoutková, Iva Broukalová

Řešení se týká nové receptury drátkobetonu ultravysokých pevností s cementovou matricí, u které se dosahuje ultravysokých charakteristických pevností v tlaku. Kompozitní materiál je vyráběn z domácích surovin, kovová vlákna mohou být získána dokonce z odpadu. Využití je možné v extremně namáhaných prvcích, jako jsou sloupy výškových budov, pilíře a mostovky v mostním stavitelství a pro konstrukce, které nelze za současných podmínek realizovat, tj. mimořádně staticky náročné a složité detaily betonových konstrukcí z pohledu jejich vyztužování jak betonářskou, tak i předpjatou výztuží. Zároveň je tento materiál svým složením velmi odolný proti zmrazovacím cyklům a klimatickému namáhání. Významná jsou také velmi malá přetvoření ze smršťování a dotvarování.

Pro výrobu lze použít běžného strojního vybavení betonáren.

 

Spoj betonových segmentů tunelového ostění a způsob spojování těchto segmentů

Patent P 305 588

Zapsán: 11. 11. 2015

Majitel: Metrostav a.s. 100%

Původce: Petr Vítek, Karel Rössler

RIV/00014915:_____/15:#0000001!RIV16-TA0-00014915

Byl patentován nový typ spojů betonových segmentů tunelového ostění uspořádaného do na sebe navazujících prstenců. Sousedící spojované segmenty jsou opatřeny proti sobě situovanými trubkami vytvářejícími kanálek, do kterého je zasazen ocelový trn, který se následně zainjektuje. Spoj je schopen zajistit vodotěsnost. Je využitelný zejména při zhotovování tunelových propojek nebo výklenků v tunelu, lze jej použít pro segmenty vyztužené běžnou betonářskou výztuží i rozptýlenou výztuží.

 

Způsob stanovení vlivu vláken, zejména syntetických, na přetvárné

charakteristiky vláknobetonů vystavených dlouhodobému ohybovému namáhání

Patent P 304 566

Zapsán: 28. 5. 2014

Majitel: Josef Fládr, Jan Vodička

Původce: Fakulta stavební ČVUT v Praze

RIV/68407700:21110/14:00218693

Předmětem patentové ochrany je způsob zkoušení kvazidotvarování syntetických vláken užívaných pro výrobu vláknobetonu. Základní těleso ve tvaru hranolu se rozřeže podélně na čtyři shodné vzorky ve tvaru trámků . Jeden vzorek se vybere jako informační vzorek a podrobí se zkoušce ohybem s tříbodovým schématem zatížení až do úplného zlomení vzorku. Zbylé tři zkušební vzorky se podrobí zkoušce ohybem s tříbodovým schématem zatížení až do stanoveného průhybu. Po odtížení se tyto zkušební vzorky uloží na trvalé podpory, zatíží dlouhodobě působícím zatížením a v pravidelných časových intervalech se měří velikost průhybu. Z poměru velikosti průhybu na konci měření a počátečního průhybu se vyhodnotí náchylnost zkoušených vzork ů k dotvarování vláknobetonu. Výsledek vznikl v rámci balí č ku WP4, bude mít praktické využití i pro mostní stavby.

 

Koncový díl propustku snižující následky nehodového střetu s vozidlem – Přihláška patentu PV 2015-8

Majitel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Původce: Marek Foglar

Předpokládaný patent se týká nového řešení čelních, to je koncových vtokových i výtokových dílů propustků, jehož cílem je nalezení optimálního tvaru čela propustku v případě malé výšky přesypávky nad troubou propustku. V těchto případech vede snaha o maximalizaci kapacity propustku často k návrhu svislého betonového čela s jeho fatálními dopady na vozidlo v případě nárazu.

Jedná se o dosud nezveřejněné řešení, takže nelze podávat bližší informace.

 

Jednoosý smykový přístroj pro zkoušky asfaltových směsí

Přihláška mezinárodního patentu

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Universily of California - Berkekey

Vyvinuté zkušební zařízení Jednoosý zkušební přístroj (UST) je určené k měření smykových vlastností asfaltových směsí. Jedná se o sestavu, která je vkládána do univerzálního zkušebního přístroje, známého taktéž pod názvem Nottinghamský zkušební přístroj pro asfaltové směsi (NAT) nebo univerzální zkušební přístroj (UTM). Konkrétn popis přístroje je předmětem mezinárodní patentové přihlášky, tedy do ukončení patentového řízení nemůže být uveřejněn. Přístroj je výsledkem cíleného výzkumu v oboru asfaltových směsí, jež proběhl ve spolupráci s University of California, Berkeley, USA.

 

Koncový díl propustku snižující následky nehodového střetu s vozidlem

Patent P 306 005 B6

Zapsán: 4.5.2016

Majitel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Původce: Marek Foglar

Technické řešení se týká čelních dílů propustků. Cílem je nalezení optimálního tvaru v případě malé výšky přesypávky nad troubou propustku. V těchto případech vede snaha o maximalizaci kapacity propustku často k návrhu svislého betonového čela s jeho fatálními dopady na vozidlo v případě nárazu.

Vyvinut byl nový tvar betonového čela propustku. Nový tvar má spodní část tvarově shodnou s navazující troubou propustku. Svislé stěny čela svým podélným sklonem kopírují sklon svahu tělesa nad propustkem přecházející komunikace. V případě sjetí vozidla do příkopu je vozidlo vedeno čely propustku přes ně vzhůru, za současné disipace energie dané deformací vozidla. Vozidlo ztrácí plynule svoji kinetickou energii, aniž by došlo k tvrdému nárazu s fatálními následky pro osádku vozidla. Zároveň je však zachována hydrotechnická kapacita propustku.

 

Automatizované zařízení pro ovládání dvoukanálového georadaru

Patent P 305 724 B6

Zapsán: 6.1.2016

Majitel: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Původce: Radek Matula, Josef Stryk, Karel Pospíšil

Technické řešení se týká zařízení pro diagnostiku dvoukanálovým georadarem se zaměřením na přesné zjištění rychlosti šíření elektromagnetického (EM) signálu zkoumaným prostředím (zejména vrstvami vozovek a betonovými vrstvami), s použitím rychlého a přesného automaticky řízeného oddalování vysílače a přijímače georadaru.

Výsledek navazuje na stejnojmenný výsledek typu F – užitný vzor, který byl vytvořen v rámci projektu v roce 2014.

 

Městská protihluková stěna

Patent P 305 724 B6

Zapsán:23.8.2018

Majitel: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Montstav CZ s.r.o.

Původce: Martin Lidmila, Ondřej Bret, Karel Šafner

Městská protihluková clona je inovativní protihlukový prvek vyrobený z pojeného gumového granulátu určený pro kolejovou dopravu. Gumový granulát je druhotná surovina vznikající materiálovou recyklací pneumatik, jeho použití zajišťuje jak dobré akusticky pohltivé vlastnosti, tak další konstrukční výhody (akusticky příznivé tvarování povrchu, malá hmotnost a další).

Clona je umístěna v blízkosti průjezdného průřezu a obrysu pro vozidla, což umožňuje dosahování příznivých výsledků i při velmi malé výšce prvku, ta dosahuje jen cca 30 cm nad úroveň kolejnic. Díky těmto vlastnostem je vyvinutá clona vhodná zejména pro tramvajové tratě v zastavěných oblastech, kde nenarušuje charakter městského prostoru (pohledové vazby, atp.)

Pro lepší propagaci výsledku byla zřízena speciální webová stránka https://mphc.cz/ .

 

Asfaltová směs vyztužená rostlinnými vlákny

Patent P 307 414 B6

Zapsán: 1. 8. 2018

Majitel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Původce: Peter Gallo, Jan Valentin

Vyztužování asfaltových směsí se uplatňuje již řadu let v různých podobách. Stinnou stránkou syntetických vláken nebo vláken získávaných z hornin je jejich vyšší cena. S výjimkou čedičových vláken je také nelze použít u asfaltových směsí mastixového typu nebo asfaltových směsí pro drenážní koberce. Tam se oproti tomu uplatňují celulózová vlákna, která však nemají významnější výztužnou funkci. Z tohoto důvodu byly v posledních dvou letech hledány nové alternativy.

Prvním krokem bylo zacílení na přírodní vlákna, resp. vlákna, která lze získat z různých typů rostlin a která se využívají v textilním průmyslu. Druhým krokem byla změna z monovlákna na přízi, kde tvoří několik vláken svazek. Potenciál byl identifikován minimálně u dvou typů rostlinných vláken, která se získávají z technických rostlin textilního průmyslu. U nich se postupně experimentálně ověřovala vlastní skladba příze, jakož i délka a množství použité příze v asfaltové směsi. Výsledky vyústily v český patent č. 307414, který vymezuje asfaltovou směs pro konstrukční vrstvy vozovky vyztužené rostlinnými vlákny.

 

Způsob homogenizace vysokohodnotného nebo ultravysokohodnotného betonu

Patent P 307 462 B6

Zapsán: 8. 8. 2018

Majitel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Původce: Josef Fládr, Petr Bílý, Alena Kohoutková

Pro získání hutné struktury cementové pasty s nejlepšími fyzikálně-mechanickými parametry je nutné co nejvíce redukovat vodní součinitel. Snižování vodního součinitele je limitováno technickou proveditelností výroby betonu, jelikož jeho nepříznivým důsledkem je zhoršení zpracovatelnosti betonu. Při výzkumu bylo zjištěno, že dávkováním vody a plastifikátoru bodově do jednoho místa při současném zastavení míchacího zařízení je umožněno snížit vodní součinitel až o hodnotu 0,05 oproti klasickému způsobu homogenizace, kdy je voda přidávána za chodu míchacího zařízení plošně do celého prostoru. Důsledkem snížení vodního součinitele je zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností betonu, zejména jeho pevnosti v tlaku a v tahu, aniž by došlo k negativnímu ovlivnění zpracovatelnosti betonu. K tomuto pozitivnímu efektu dochází pouze díky úpravě postupu míchání, samotné složení betonu zůstává kromě snížení množství přidané vody neměnné.

 

 
 
 English