INTRANET
 
 

Prefabrikovaný dílec z vysokohodnotného betonu
Ověřená technologie č. TE01020168-001-2013
Vlastníci: ČVUT v Praze – 50 %, SMP CZ, a.s. – 50 %
Původci: Josef Fládr, Alena Kohoutková, Iva Broukalová, Petr Bílý, Vladimír Brejcha – Fakulta stavební ČVUT v Praze a SMP a.s.
Datum vzniku: 10-12/2013
RIV/68407700:21110/13:00209537

Nově vytvořený výrobní postup míchání a ukládání do forem pro materiál označovaný jako „vysokohodnotný beton“ byl přenesen z laboratoře do výrobního závodu a aplikován v reálném měřítku na dílcích pro skutečné konstrukce. Podle této nové technologie byly vyrobeny deskové i prostorové prefabrikované dílce využitelné v pozemním i dopravním stavitelství (deskové dílce pro horizontální i vertikální nosné konstrukce, základové desky, prvky mobiliáře). Zmíněný materiál umožňuje výrazné snížení tloušťky prvků, což se pozitivně projevuje snížením transportní hmotnosti při převozu dílce, snadnější manipulací na stavbě, čímž jsou redukovány náklady na dopravu a montáž. Omezeno je množství prutové výztuže, což snižuje náklady na materiál i práci personálu (vazačů výztuže). Vysokohodnotný beton dále zajišťuje dlouhou a bezúdržbovou životnost konstrukce a snižuje tak náklady životního cyklu stavby. Technologický postup vyvinutý v laboratořích Fakulty stavební ČVUT v Praze byl ověřen ve výrobním závodě SMP CZ, a.s. v Brandýse nad Labem.
Vyrobeny byly celkem tři typy experimentálních deskových a prostorových dílců. V dílcích byly zabetonovány kotevní prvky a konstrukční výztuž, aby mohly být ověřeny i montážní a transportní návrhové stavy. Bylo ověřeno, že uvedenou technologií lze vyrobit dílce z vysokohodnotného betonu na standardním produkčním zařízení betonárny. Podařilo se dosáhnout vysoké povrchové kvality dílců a technologie byla optimalizována tak, aby i u tenkostěnných dílců s prutovou výztuží došlo k dokonalému probetonování celého objemu prvku. Využití ověřené technologie bude možné při průmyslové výrobě betonových dílců pro:
• mostní segmenty,
• segmenty tunelového ostění,
• tenkostěnné prvky ztraceného bednění pro dopravní i pozemní stavby,
• tenkostěnné fasádní a obkladové prvky,
• architektonické prvky městského mobiliáře atd.

Emulzní studené asfaltové směsi
Ověřená technologie č. TE01020168V011
Vlastníci: Fakulta stavební ČVUT v Praze, TOTAL Česká republika
Původci: Jan Valentin, Jan Suda, Václav Valentin
RIV/68407700:21110/14:00228687

Jedním ze způsobů, jak v technologii asfaltových směsí podstatně snížit energetickou náročnost a ve zvýšené míře odstranit emise skleníkových plynů, je obalování kameniva asfaltovou emulzí při běžné teplotě bez potřeby ohřevu, navíc s možností použití i zavlhlého kameniva. V rámci centra kompetence CESTI byly vyvinuty a navrženy vhodné varianty emulzních studených asfaltových směsí. Směsi byly ověřeny v laboratoři. Ověření vybrané směsi pak proběhlo na zkušebním úseku pozemní komunikace III / 44441 v úseku Hraničné Petrovice – Moravský Beroun v červenci 2014. Byl zrealizován úsek v délce cca 1,8 km.

Filigránové panely ztraceného bednění
Ověřená technologie TE01020168V032
Vlastník: Eurovia C, a.s.
Původce: Petr Klimeš

Předmětem dané technologie je postup pro využití filigránových prefabrikátů jako ztraceného bednění při rekonstrukcích či výstavbě nových mostů. Umožňuje vytvoření celého příčného řezu desky mostovky bez doplňujícího bednění nebo vzpěr. Souběžně byla řešena též problematika horní plochy podélného nosníku, na který se panely osazují, bez vzniku spáry mezi bednícími prvky a podélnými nosníky. Byla řešena otázka prostorové výztuže, která v běžných profilech limituje rozměry filigránů. Technologie byla aplikována na dvou železničních mostech na stavbě Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí. Výsledek vznikl v rámci balíčku WP3.

Technologie ověření spolupůsobení oddělených částí mostní klenby
Ověřená technologie TE01020168V038
Vlastník: Fakulta stavební VUT v Brně
Původci: Ladislav Klusáček, Radim Nečas, Jiří Strnad, Michal Požár

Vlivem různých faktorů (prostorové působení konstrukce jako skořepina, narušená hydroizolace a následní zatékání vody do nosné části mostu, přetížení apod.) se může mostní klenba podélně porušit trhlinami do takové míry, že ztratí schopnost odolávat zatížení jako celek a rozdělí se na několik částečně spolupůsobících nebo zcela oddělených částí. Popsaná technologie slouží k ověření, zda mostní klenba působí jako jeden celek nebo jako několik oddělených částí. Princip technologie měření spočívá v osazení několika ramenátových zesilovačů (viz výše) paralelně zapojených podél příčné osy mostní klenby. Vyhodnocením hodnot naměřených pomocí ramenátových zesilovačů při zkušebním nebo provozním zatížení mostní klenby lze získat poměrné přetvoření od zatížení resp. změnu křivosti oblouku ve vrcholu a srovnáním hodnot podél příčné osy lze prokázat schopnost spolupůsobení mostní klenby. Technologie byla odzkoušena při měření železniční klenby v km 156,598 TÚ 2002 Brno – Česká Třebová (Brno ulice Špitálky).

Nová generace nízkoteplotní asfaltové směsi typu AC
Ověřená technologie TE01020168V014-2016
Vlastník: Fakulta stavební ČVUT v Praze
Původce: Jan Valentin

Na základě dílčího výstupu „Soubory technických specifikací a parametrů návrhu směsí NTAS s R-materiálem pro inovaci TP238“ z roku 2015 bylo realizováno praktické ověření upravených typů nízkoteplotní asfaltové směsi, a to s využitím buď nově zaváděných přísad vhodných pro výrobu asfaltové směsi s doplňkovým označením „NT“ nebo s využitím konceptu, při kterém se v návrhu asfaltové směsi uplatní kombinace nízkoviskózní či nízkoteplotní přísady společně s oživovací látkou na bázi minerálního oleje nebo obnovitelných přírodních zdrojů (např. řepkový olej) a minimálně 20 %-hm. asfaltového R-materiálu.
Byly realizovány zkušební úseky na účelových komunikacích či silnicích III. třídy (např. větší zkušební úsek na silnici III. třídy mezi obcemi Terešov a Vejvanov, viz obrázek níže). Ve všech provedených případech byla ověřena funkčnost navržených typů asfaltové směsi. Úseky jsou v rámci další aktivity centra CESTI zařazeny do monitoringu s pravidelnými vizuálními prohlídkami a odběrem zkušebních vývrtů pro ověření vývoje funkčních charakteristik v čase.

Experimentální konstrukce z UHPC - lávka pro pěší
Ověřená technologie TE01020168V002-2016
Vlastníci: Fakulta stavební ČVUT – 50%, Skanska a.s. – 25%, Pontex spol. s r.o. – 25%

Byl vyvinut a na reálné stavbě aplikován nový typ prefabrikovaného předem předpjatého nosníku z UHPC. Díky koordinaci s investorem bylo možno kromě původně navržené monolitické konstrukce lávky pro pěší také zaměnit ocelové zábradlí za zábradelní panely z UHPC, ale jiné receptury než byla použita pro výrobu předem předpjatého nosníku.
Navržená technologie předem předpjatého nosníku z UHPC byla použita a ověřena na stavbě zdvoukolejnění železničního úseku Stéblová – Opatovice nad Labem, objekt SO 04-38-09 – lávka pro pěší přes Opatovický kanál v obci Čeperka.
Velkým přínosem podobných konstrukcí z UHPC bude kromě zlepšení životního a pracovního prostředí také zvýšení užitných vlastností a trvanlivosti, zvláště pak v podmínkách vysoce agresivního prostředí.
S dalšími aplikacemi se počítá v budoucnu při realizaci menších mostů, zejména lávek pro pěší a cyklisty.

Vícekriteriální optimalizace složení betonových směsí - Optimization of temperature development in massive concrete structures using semi-adiabatic calibration and multiscale modeling
Ověřená technologie TE01020168V011-2016
Vlastník: Fakulta stavební ČVUT – 100%
Původce: Vít Šmilauer

Ověřená technologie je založena na numerické simulaci teplot hydratujících betonových konstrukcí. Pro přesnější modelování byl použit a zkalibrován čtyřparametrický hydratační model na izotermálních kalorimetrických datech či semi-adiabatických testech pro různé typy cementů. Termo-mechanický model byl implementován do softwarového otevřeného balíku OOFEM. Ověření proběhlo na základových blocích ve Švýcarsku a hlavicích pilot na Srí Lance. V obou případech simulace správně předpověděly průběh teplot betonu a v obou případech také došlo k úpravě receptury betonu pro omezení maximálních teplot a jejích gradientů s cílem minimalizovat trhliny. Výsledek vznikl ve spolupráci se švýcarskou firmou LafargeHolcim, která poskytla experimentální data a byla schopná měnit složení betonových směsí dle výsledků simulací.

Recyklace asfaltových vrstev za studena s uplatněním mechano-chemicky aktivovaného fluidního popílku
Ověřená technologie TE01020168V026-2017
Vlastník: Fakulta stavební ČVUT – 100%
Původce: Jan Valentin, Petr Mondschein, Zuzana Čížková, Jan Suda – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Ve spolupráci se Středočeským krajem a za významné podpory Státního fondu dopravní infrastruktury byl v roce 2017 navržen a následně i realizován zkušební úsek se třemi variantami směsí recyklace za studena s uplatněním mechano-chemicky aktivovaného fluidního popílku. Realizace nové technologie byla provedena na silnici II/118 v úseku Nouzov – Hřebenka ve Středočeském kraji. Zkušební úsek byl rozdělen na 3 části o délkách 330 m, 310 m a 320 m, na každé byla aplikována jedna varianta směsi.

Přímo pojížděná mostovka z vláknobetonu
Ověřená technologie TE01020168V106-2017
Vlastník: Fakulta stavební ČVUT – 100%
Původce: Petr Bílý, Pavel Ryjáček

Předmětem ověření a uplatnění byla technologie pro přímo pojížděné mostovky (PPM) z vláknobetonu. Vláknobeton byl zvolen jako potenciálně velmi vhodný materiál pro PPM, neboť přítomnost rozptýlené výztuže vede k omezení šířky případných trhlin a tedy k lepší odolnosti materiálu proti všem klimatickým vlivům a zimní údržbě rozmrazovacími prostředky. Vlákna zároveň činí materiál kompaktnějším a odolnějším proti obrusu. Technologie byla uplatněna a ověřena na stavbě mostu malého rozpětí v obci Sázava. Jedná se o první známou aplikaci vláknobetonu s polymerními vlákny pro přímopojížděné mostovky v ČR i v Evropě.

Vlečená přechodová deska integrovaných mostů
Ověřená technologie TE01020168V108-2017
Vlastník: Fakulta stavební ČVUT – 100%
Původce: Marek Foglar

V návaznosti na teoretický vývoj uspořádání a uložení vlečené přechodové desky byl proveden návrh uplatnění nového řešení na reálné stavbě. Konstrukce vlečené přechodové desky byla provedena na mostě přes Výrovku ve Vrbčanech. Původní klenbová konstrukce byla z důvodu velmi špatného stavu nahrazena novou rámovou železobetonovou integrovanou konstrukcí. Projekt mostu byl vypracován v roce 2015, výstavba probíhala v roce 2016. Most byl uveden do provozu na konci roku 2016. Během roku 2017 byly prováděny pravidelné prohlídky mostu s cílem ověřit funkčnost uplatněného řešení.

NTA směs s aplikací min. 40% R-materiálu realizovaná při pracovní teplotě 120°C
Ověřená technologie TE01020168V029-2017
Vlastník: Fakulta stavební ČVUT – 100%
Původce: Jan Valentin a kol.

Předmětem ověření byla technologie asfaltové směsi typu ACO 11+ pro obrusné vrstvy vozovek, kde se uplatní vhodná kombinace asfaltového R-materiálu s vybranými typy přísad, které umožňují účinné snížení pracovní teploty, při které je asfaltová směs rozprostírána a hutněna. Množství použitého asfaltového R-materiálu bylo na základě předešlého experimentálního výzkumu nastaveno na úroveň 30 %-hm. a 50 %.hm. celkové směsi, přičemž dosud technické předpisy připouštějí použití na úrovni 25 %-hm. Tento přístup je kombinován s použitím FT vosků nebo polyetylenových vosků přidávaných do asfaltového pojiva nebo do asfaltové směsi při její výrobě, kdy se takovouto přísadou upravuje viskozita a tudíž i zpracovatelnost asfaltové směsi. Obdobně byla aplikována i chemická tenzidická přísada na bázi silanů a zpěněný asfalt, jehož technický přínos plyne již z dříve provedených ověření.
Asfaltová směs byla vyrobena na obalovně, která je vybavena technologií paralelního bubnu pro předehřev asfaltového R-materiálu. Praktické ověření bylo provedeno na zkušebním úseku, kde bylo celkem vymezeno 13 dílčích podúseků, každý o délce 150-200 m. Zde byla provedena pokládka obrusné vrstvy při teplotě asfaltové směsi při vykládce do násypky finišeru na úrovni 130 °C (standardně se uplatní 150 °C). Z každého podúseku byl proveden odběr asfaltové směsi a ta byla zpětně podrobena souboru ověřovacích zkoušek. Vlastní zkušební úsek je v provozu od 12/2016 a je podroben periodické vizuální kontrole a monitoringu.


 
 
 English