INTRANET
 
 

Prefabrikovaný dílec z vysokohodnotného betonu

Ověřená technologie č. TE01020168-001-2013

Vlastníci: ČVUT v Praze – 50 %

SMP CZ, a.s. – 50 %

Původci: Josef Fládr, Alena Kohoutková, Iva Broukalová, Petr Bílý, Vladimír Brejcha – Fakulta stavební ČVUT v Praze a SMP a.s.

Datum vzniku: 10-12/2013

RIV/68407700:21110/13:00209537

Nově vytvořený výrobní postup míchání a ukládání do forem pro materiál označovaný jako „vysokohodnotný beton“ byl přenesen z laboratoře do výrobního závodu a aplikován v reálném měřítku na dílcích pro skutečné konstrukce. Podle této nové technologie byly vyrobeny deskové i prostorové prefabrikované dílce využitelné v pozemním i dopravním stavitelství (deskové dílce pro horizontální i vertikální nosné konstrukce, základové desky, prvky mobiliáře). Zmíněný materiál umožňuje výrazné snížení tloušťky prvků, což se pozitivně projevuje snížením transportní hmotnosti při převozu dílce, snadnější manipulací na stavbě, čímž jsou redukovány náklady na dopravu a montáž. Omezeno je množství prutové výztuže, což snižuje náklady na materiál i práci personálu (vazačů výztuže). Vysokohodnotný beton dále zajišťuje dlouhou a bezúdržbovou životnost konstrukce a snižuje tak náklady životního cyklu stavby.

Technologický postup vyvinutý v laboratořích Fakulty stavební ČVUT v Praze byl ověřen ve výrobním závodě SMP CZ, a.s. v Brandýse nad Labem.

Vyrobeny byly celkem tři typy experimentálních deskových a prostorových dílců. V dílcích byly zabetonovány kotevní prvky a konstrukční výztuž, aby mohly být ověřeny i montážní a transportní návrhové stavy.

Bylo ověřeno, že uvedenou technologií lze vyrobit dílce z vysokohodnotného betonu na standardním produkčním zařízení betonárny. Podařilo se dosáhnout vysoké povrchové kvality dílců a technologie byla optimalizována tak, aby i u tenkostěnných dílců s prutovou výztuží došlo k dokonalému probetonování celého objemu prvku.

Využití ověřené technologie bude možné při průmyslové výrobě betonových dílců pro:

•  mostní segmenty,

•  segmenty tunelového ostění,

•  tenkostěnné prvky ztraceného bednění pro dopravní i pozemní stavby,

•  tenkostěnné fasádní a obkladové prvky,

•  architektonické prvky městského mobiliáře atd.

 

Emulzní studené asfaltové směsi

Ověřená technologie č. TE01020168V011

Vlastníci: Fakulta stavební ČVUT v Praze, TOTAL Česká republika

Původci: Jan Valentin, Jan Suda, Václav Valentin

RIV/68407700:21110/14:00228687

Jedním ze způsobů , jak v technologii asfaltových směsí podstatně snížit energetickou náročnost a ve zvýšené míře odstranit emise skleníkových plynů , je obalování kameniva asfaltovou emulzí při běžné teplotě bez pot řeby ohřevu, navíc s možností použití i zavlhlého kameniva. V rámci centra kompetence CESTI byly vyvinuty a navrženy vhodné varianty emulzních studených asfaltových směsí. Směsi byly ověřeny v laboratoři. Ověření vybrané směsi pak proběhlo na zkušebním úseku pozemní komunikace III / 44441 v úseku Hraničné Petrovice – Moravský Beroun v č ervenci 2014. Byl zrealizován úsek v délce cca 1,8 km.

 

Filigránové panely ztraceného bednění

Ověřená technologie TE01020168V032

Vlastník: Eurovia C, a.s.

Původce: Petr Klimeš

Předmětem dané technologie je postup pro využití filigránových prefabrikát ů jako ztraceného bednění při rekonstrukcích č i výstavbě nových mostů . Umožňuje vytvoření celého příčného řezu desky mostovky bez doplňujícího bednění nebo vzpěr. Souběžně byla řešena též problematika horní plochy podélného nosníku, na který se panely osazují, bez vzniku spáry mezi bednícími prvky a podélnými nosníky. Byla řešena otázka prostorové výztuže, která v běžných profilech limituje rozměry filigránů . Technologie byla aplikována na dvou železničních mostech na stavbě Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí. Výsledek vznikl v rámci balíčku WP3.

 

Technologie ověření spolupůsobení oddělených částí mostní klenby

Ověřená technologie TE01020168V038

Vlastník: Fakulta stavební VUT v Brně

Původci: Ladislav Klusáček, Radim Nečas, Jiří Strnad, Michal Požár

Vlivem různých faktorů (prostorové p ů sobení konstrukce jako skořepina, narušená hydroizolace a následní zatékání vody do nosné č ásti mostu, p ř etížení apod.) se m ů že mostní

klenba podélně porušit trhlinami do takové míry, že ztratí schopnost odolávat zatížení jako celek a rozdělí se na několik částečně spolupůsobících nebo zcela oddělených částí. Popsaná technologie slouží k ov ěř ení, zda mostní klenba působí jako jeden celek nebo jako několik oddělených částí. Princip technologie měření spočívá v osazení několika ramenátových zesilova čů (viz výše) paraleln ě zapojených podél p ř í č né osy mostní klenby. Vyhodnocením hodnot naměřených pomocí ramenátových zesilovačů při zkušebním nebo provozním zatížení mostní klenby lze získat poměrné přetvoření od zatížení resp. změnu křivosti oblouku ve vrcholu a srovnáním hodnot podél příčné osy lze prokázat schopnost spolup ů sobení mostní klenby.

Technologie byla odzkoušena při měření železniční klenby v km 156,598 TÚ 2002 Brno – Česká Třebová (Brno ulice Špitálky).

 

Nová generace nízkoteplotní asfaltové směsi typu AC

Ověřená technologie TE01020168V014-2016

Vlastník: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Původce: Jan Valentin

Na základě dílčího výstupu „Soubory technických specifikací a parametrů návrhu směsí NTAS s R-materiálem pro inovaci TP238“ z roku 2015 bylo realizováno praktické ověření upravených typů nízkoteplotní asfaltové směsi, a to s využitím buď nově zaváděných přísad vhodných pro výrobu asfaltové směsi s doplňkovým označením „NT“ nebo s využitím konceptu, při kterém se v návrhu asfaltové směsi uplatní kombinace nízkoviskózní či nízkoteplotní přísady společně s oživovací látkou na bázi minerálního oleje nebo obnovitelných přírodních zdrojů (např. řepkový olej) a minimálně 20 %-hm. asfaltového R-materiálu.

Byly realizovány zkušební úseky na účelových komunikacích či silnicích III. třídy (např. větší zkušební úsek na silnici III. třídy mezi obcemi Terešov a Vejvanov, viz obrázek níže). Ve všech provedených případech byla ověřena funkčnost navržených typů asfaltové směsi. Úseky jsou v rámci další aktivity centra CESTI zařazeny do monitoringu s pravidelnými vizuálními prohlídkami a odběrem zkušebních vývrtů pro ověření vývoje funkčních charakteristik v čase.

 

Experimentální konstrukce z UHPC - lávka pro pěší

Ověřená technologie TE01020168V002-2016

Vlastníci: Fakulta stavební ČVUT – 50%, Skanska a.s. – 25%, Pontex spol. s r.o. – 25%

Byl vyvinut a na reálné stavbě aplikován nový typ prefabrikovaného předem předpjatého nosníku z UHPC. Díky koordinaci s investorem bylo možno kromě původně navržené monolitické konstrukce lávky pro pěší také zaměnit ocelové zábradlí za zábradelní panely z UHPC, ale jiné receptury než byla použita pro výrobu předem předpjatého nosníku.

Navržená technologie předem předpjatého nosníku z UHPC byla použita a ověřena na stavbě zdvoukolejnění železničního úseku Stéblová – Opatovice nad Labem, objekt SO 04-38-09 – lávka pro pěší přes Opatovický kanál v obci Čeperka.

Velkým přínosem podobných konstrukcí z UHPC bude kromě zlepšení životního a pracovního prostředí také zvýšení užitných vlastností a trvanlivosti, zvláště pak v podmínkách vysoce agresivního prostředí.

S dalšími aplikacemi se počítá v budoucnu při realizaci menších mostů, zejména lávek pro pěší a cyklisty.

 

Vícekriteriální optimalizace složení betonových směsí - Optimization of temperature development in massive concrete structures using semi-adiabatic calibration and multiscale modeling

Ověřená technologie TE01020168V011-2016

Vlastník: Fakulta stavební ČVUT – 100%

Původce: Vít Šmilauer

Ověřená technologie je založena na numerické simulaci teplot hydratujících betonových konstrukcí. Pro přesnější modelování byl použit a zkalibrován čtyřparametrický hydratační model na izotermálních kalorimetrických datech či semi-adiabatických testech pro různé typy cementů. Termo-mechanický model byl implementován do softwarového otevřeného balíku OOFEM. Ověření proběhlo na základových blocích ve Švýcarsku a hlavicích pilot na Srí Lance. V obou případech simulace správně předpověděly průběh teplot betonu a v obou případech také došlo k úpravě receptury betonu pro omezení maximálních teplot a jejích gradientů s cílem minimalizovat trhliny. Výsledek vznikl ve spolupráci se švýcarskou firmou LafargeHolcim, která poskytla experimentální data a byla schopná měnit složení betonových směsí dle výsledků simulací.

 

Recyklace asfaltových vrstev za studena s uplatněním mechano-chemicky aktivovaného fluidního popílku

Ověřená technologie TE01020168V026-2017

Vlastník: Fakulta stavební ČVUT – 100%

Původce: Jan Valentin, Petr Mondschein, Zuzana Čížková, Jan Suda – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Ve spolupráci se Středočeským krajem a za významné podpory Státního fondu dopravní infrastruktury byl v roce 2017 navržen a následně i realizován zkušební úsek se třemi variantami směsí recyklace za studena s uplatněním mechano-chemicky aktivovaného fluidního popílku. Realizace nové technologie byla provedena na silnici II/118 v úseku Nouzov – Hřebenka ve Středočeském kraji. Zkušební úsek byl rozdělen na 3 části o délkách 330 m, 310 m a 320 m, na každé byla aplikována jedna varianta směsi.

 

Přímo pojížděná mostovka z vláknobetonu

Ověřená technologie TE01020168V106-2017

Vlastník: Fakulta stavební ČVUT – 100%

Původce: Petr Bílý, Pavel Ryjáček

Předmětem ověření a uplatnění byla technologie pro přímo pojížděné mostovky (PPM) z vláknobetonu. Vláknobeton byl zvolen jako potenciálně velmi vhodný materiál pro PPM, neboť přítomnost rozptýlené výztuže vede k omezení šířky případných trhlin a tedy k lepší odolnosti materiálu proti všem klimatickým vlivům a zimní údržbě rozmrazovacími prostředky. Vlákna zároveň činí materiál kompaktnějším a odolnějším proti obrusu. Technologie byla uplatněna a ověřena na stavbě mostu malého rozpětí v obci Sázava. Jedná se o první známou aplikaci vláknobetonu s polymerními vlákny pro přímopojížděné mostovky v ČR i v Evropě.

 

Vlečená přechodová deska integrovaných mostů

Ověřená technologie TE01020168V108-2017

Vlastník: Fakulta stavební ČVUT – 100%

Původce: Marek Foglar

V návaznosti na teoretický vývoj uspořádání a uložení vlečené přechodové desky byl proveden návrh uplatnění nového řešení na reálné stavbě. Konstrukce vlečené přechodové desky byla provedena na mostě přes Výrovku ve Vrbčanech. Původní klenbová konstrukce byla z důvodu velmi špatného stavu nahrazena novou rámovou železobetonovou integrovanou konstrukcí. Projekt mostu byl vypracován v roce 2015, výstavba probíhala v roce 2016. Most byl uveden do provozu na konci roku 2016. Během roku 2017 byly prováděny pravidelné prohlídky mostu s cílem ověřit funkčnost uplatněného řešení.

 

NTA směs s aplikací min. 40% R-materiálu realizovaná při pracovní teplotě 120°C

Ověřená technologie TE01020168V029-2017

Vlastník: Fakulta stavební ČVUT – 100%

Původce: Jan Valentin a kol.

Předmětem ověření byla technologie asfaltové směsi typu ACO 11+ pro obrusné vrstvy vozovek, kde se uplatní vhodná kombinace asfaltového R-materiálu s vybranými typy přísad, které umožňují účinné snížení pracovní teploty, při které je asfaltová směs rozprostírána a hutněna. Množství použitého asfaltového R-materiálu bylo na základě předešlého experimentálního výzkumu nastaveno na úroveň 30 %-hm. a 50 %.hm. celkové směsi, přičemž dosud technické předpisy připouštějí použití na úrovni 25 %-hm. Tento přístup je kombinován s použitím FT vosků nebo polyetylenových vosků přidávaných do asfaltového pojiva nebo do asfaltové směsi při její výrobě, kdy se takovouto přísadou upravuje viskozita a tudíž i zpracovatelnost asfaltové směsi. Obdobně byla aplikována i chemická tenzidická přísada na bázi silanů a zpěněný asfalt, jehož technický přínos plyne již z dříve provedených ověření.

Asfaltová směs byla vyrobena na obalovně, která je vybavena technologií paralelního bubnu pro předehřev asfaltového R-materiálu. Praktické ověření bylo provedeno na zkušebním úseku, kde bylo celkem vymezeno 13 dílčích podúseků, každý o délce 150-200 m. Zde byla provedena pokládka obrusné vrstvy při teplotě asfaltové směsi při vykládce do násypky finišeru na úrovni 130 °C (standardně se uplatní 150 °C). Z každého podúseku byl proveden odběr asfaltové směsi a ta byla zpětně podrobena souboru ověřovacích zkoušek. Vlastní zkušební úsek je v provozu od 12/2016 a je podroben periodické vizuální kontrole a monitoringu.

 

Pevná jízdní dráha

Ověřená technologie TE01020168V022-2018

Vlastník: KOLEJCONSULT & servis, spol. s.r.o.

Původce: Ladislav Minář, Jaroslav Louma, Martin Volf - KOLEJCONSULT & servis, spol. s.r.o., Jan Pruška, Matouš Hilar – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Výsledkem je použití a ověření technologie pevné jízdní dráhy (PJD) v železničním tunelu Ejpovice (dva tunelové tubusy délky 4,15 km realizované pomocí plnoprofilového tunelovacího stroje). Hlavním prvkem konstrukce PJD použité v tunelu Ejpovice je elasticky uložená nepředpjatá prefabrikovaná vyztužená betonová deska. Konstrukce PJD byla uložena na ošetřenou výplňovou konstrukci spodní klenby. PJD na obou koncích navazuje na konstrukci koleje s klasickým kolejovým roštem uloženým do štěrkového lože prostřednictvím přechodových oblastí. K uplatnění technologie došlo ve spolupráci se státní organizací Správa železniční dopravní cesty.

 

Mechanizované tunelování

Ověřená technologie TE01020168V041

Vlastník: Metrostav a.s.

Původce: Karel Rössler, Jan L. Vítek

Výsledkem výzkumu je ověření a následné uplatnění spojení segmentového ostění pomocí injektovaných trnů při ražbě propojek na železničním tunelu Ejpovice. Spojení pomocí trnů je patentem firmy Metrostav a.s. č. 305588 (výsledek CESTI v roce 2015) a umožňuje výstavbu výklenku, prostupu, tunelové propojky nebo únikové cesty v segmentovém ostění (tj. výlom do boku) s nízkými náklady při zachování průjezdného profilu v tunelu a zároveň s dostatečnou únosností i v těžkých geologických podmínkách.

 

Asfaltová směs typu RBL

Ověřená technologie TE01020168V056

Vlastník: EUROVIA Services s.r.o.,

Původce: Petr Bureš, Jiří Fiedler, Jiří Kašpar

V České republice nebyly před zahájením prací na této aktivitě nikdy použity asfaltové směsi pro podkladní vrstvy vozovek s vyšším obsahem pojiva. Pro ověření vlastností a reálné výkonosti hutněné asfaltové vrstvy ACP-RBL 16 S byl vybrán ve spolupráci s ŘSD ČR, správa Plzeň úsek pozemní komunikace I/26 v obci Líně s realizací v roce 2016. Bylo prověřeno, že technologie RBL je vhodná. Zároveň byly detekovány i určité problémy, kterým bude možné při dalších aplikacích předejít.

Pro ověření a doplnění poznatků z realizace zkušebního úseku byly na asfaltových směsích a vývrtech koncem roku 2017 prováděny vybrané funkční zkoušky v silniční laboratoři ČVUT. V roce 2018 byly ze zkoušek vyhodnoceny hlavní křivky komplexního modulu a úhlu fázového posunu. To umožnilo vytvořit podklady pro navrhování směsí RBL do podkladních vrstev a volbu jejich funkčních vlastností. Současně byly v letech 2015 – 2016 na FAST VUT v Brně prováděny i soubory únavových zkoušek na laboratorně navržených asfaltových směsích, které následně posloužily pro vlastní realizaci.

 

Stabilizace a vyztužování kolejového lože pomocí geomřížek a geokompozitů uložených pod kolejové lože

Ověřená technologie TE01020168V067

Vlastník: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Původce: Leoš Horníček

Ověřená technologie spočívá v použití progresivního typu geosyntetického výrobku, který se ukládá mezi kolejové lože a podkladní vrstvu, resp. přímo na zemní pláň, např. v rámci plánované výměny či opravy kolejového lože. Vložené geosyntetikum – v tomto případě geokompozit složený z hexagonální monolitické geomřížky a separační geotextilie – má současně plnit dva cíle. Jedním z nich je stabilizace kolejového lože prostřednictvím zaklínění zrn kameniva do geomřížky, druhým pak zabránění pronikání jemnozrnných částic zeminy ze zemní pláně do kolejového lože.

Technologie byla průběžně hodnocena v rámci 2,5letého provozního ověření v úseku Domažlice – Havlovice, který se nachází na jednokolejné železniční trati Domažlice – Česká Kubice.

 

Technologie recyklace asfaltových směsí na obalovně s vysokým obsahem R-materiálu

Ověřená technologie TE01020168V112

Vlastník: Fakulta stavební VUT v Brně

Původce: Michal Varaus, Tomáš Koudelka

Byly provedeny laboratorní návrhy směsí typu asfaltový beton s obsahem 50 % R-materiálu s jejich následnou pokládkou na zkušebním úseku. Za účelem oživení zestárlého pojiva, které je obsaženo v R-materiálu, bylo použito jak měkčího asfaltu, tak i různých oživovacích přísad. Jako oživovací přísady byly zvoleny dva komerčně prodávané produkty. První přísada patří do skupiny takzvaných ropných produktů. Přísada se prodává pod obchodním názvem Storflux. Druhá přísada se řadí do skupiny rostlinných produktů. Přísada se prodává pod obchodním názvem PrePhalt FBK. Tyto dva produkty byly vybrány s ohledem na jejich rozdílné složení i jejich fyzikální vlastnosti. Zkušební úsek se nachází v Olomouckém kraji. Úsek byl vybrán na základě předběžných prohlídek, a to na komunikaci II/440 Potštát – Olšovec v úseku km 36,424 až km 35,624. Celková délka úseku je 0,8 km. Výběr tohoto úseku byl podmíněn tím, aby jej bylo možné opravit jen výměnou asfaltového krytu bez nutnosti opravy podkladních vrstev.

 

Zavedení výkonové asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností SMA 8 NH PMB 40/100-65 – od optimalizace k realizaci

Ověřená technologie TE01020168V113

Vlastník: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Původce: Jan Valentin, Pavla Vacková

V rámci ověřované technologie byla společně s laboratoří aplikačního partnera (stavební společnost POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., dále jen PKB) navržena a optimalizována asfaltová směs SMA 8 NH PMB 40/100-65, která v dané době byla specifikována tak, aby vyhověla TP 259 MD ČR. Současně s tím bylo pro nový typ asfaltové směsi zvoleno více modifikované asfaltové pojivo PMB 40/100-65, které vyhovělo požadavkům aktuálně platné normy ČSN 7222-1. Důvodem volby více modifikovaného pojiva je nezbytnost zajistit co nejlepší trvanlivost u více mezerovité asfaltové směsi, snížit vyšší náchylnost ke stárnutí asfaltového pojiva a současně zajistit co nejlepší výkonnost pro asfaltovou směs, která se pokládá v tenčí vrstvě.

Směs byla optimalizována a otestována laboratorně s využitím rozšířených funkčních zkoušek. Obdobný soubor zkoušek byl následně aplikován i u asfaltové směsi (několik vzorků z více dní produkce) v rámci její pokládky a odebraných kontrolních záměsí. Nad rámec toho byl tento potup zvolen i pro další úseky, které se od roku 2017 realizovaly aplikačním partnerem. Výsledná hotová úprava navíc byla ověřena z hlediska parametrů akustické emise a bude dále sledována po období nadcházejících 2 – 4 let na některých zvolených úsecích.

   

Ověření asfaltové směsi ACO 11+ s 20 % R-materiálu a variantním způsobem oživení zestárnutého pojiva (pokusný úsek "II/272 Kounice - Bříství, ověření nové technologie")

Ověřená technologie TE01020168V118

Vlastník: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Původce: Jan Valentin, Pavla Vacková, Majda Belhadj – Fakulta stavebí ČVUT v Praze

V rámci ověřované technologie byla společně s laboratoří zvoleného aplikačního partnera (stavební společnost POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s., dále jen PKB) navržena a optimalizována asfaltová směs pro obrusné vrstvy ACO 11+ s 20 % a různými aplikacemi změkčení asfaltové pojiva.

Při experimentální přípravě bylo optimalizováno, vyrobeno a vyzkoušeno 6 variant asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu typu ACO 11+ s využitím 20 % R-materiálu (RA) a s různými asfaltovými pojivy, případně rejuvenačními přísadami. Výzkum zahrnoval nejběžněji používaná asfaltová pojiva 50/70 a 70/100, dále měkké asfaltové pojivo 160/220, speciální modifikované pojivo pro asfaltové směsi se zvýšeným obsahem RA (PMB 25/55-55 RC) a dva typy rejuvenátorů. Všechny asfaltové směsi byly vyrobeny se stejnou recepturou a se shodným obsahem nově přidávaného asfaltového pojiva. R-materiál byl dávkován v podobě vytříděné frakce 0/8 mm. Cílem experimentální studie bylo nalezení optimálního řešení pro pokusný úsek.

Pro pokusný úsek byly vybrány 3 varianty – silniční asfalt vyšší gradace 70/100 a oba typy rejuvenátorů v optimalizovaném množství jejich dávkování do asfaltové směsi (resp. k R-materiálu). Dále byla na obalovně vyrobena asfaltová směs se silničním pojivem 50/70, která sloužila jako referenční směs při porovnání jednotlivých sledovaných charakteristik asfaltových směsí.

Pokusný úsek byl realizován mezi obcemi Bříství – Kounice ve Středočeském kraji. Silnice II. třídy (II/272) spojuje dálnici D11 a město Český Brod. Pokusný úsek byl rozdělen dle technické dokumentace na 2 podúseky, v rámci kterých bylo dále provedeno členění na jednotlivé části s testováním různých variant buď pojiva měkčí gradace nebo rejuvenátorů.

 

Ověření asfaltové směsi ACO 16+ s 40 % R-materiálu a variantním způsobem oživení zestárnutého pojiva (pokusný úsek "II/272 Kounice - Bříství, ověření nové technologie")

Ověřená technologie TE01020168V119

Vlastník: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Původce: Jan Valentin, Pavla Vacková, Majda Belhadj – Fakulta stavebí ČVUT v Praze

Výsledek navazuje na výsledek TE01020168V118 (viz kapitola 9.2.8 ). Asfaltová směs na přání investora stavby – Středočeského kraje – obsahovala ještě rozptýlenou 3D výztuž v podobě aramidových vláken FORTA FI. Všechny varianty asfaltové směsi byly vyrobeny se stejnou recepturou, se shodným obsahem nově přidávaného asfaltového pojiva a stejným množstvím ztužujících vláken. R-materiál byl dávkován ve dvou frakcích 8 RA 0/8 mm a 30 16 RA 0/16 mm (8/16 mm neočištěného R-materiálu).

 

 
 
 
 English