INTRANET
 
 

Workshop CESTI 2013
Uspořádání workshopu.
Bílý, P. (por.) - Frantová, M. (por.) - Kohoutková, A. (por.)
http://www.cesti.cz/index.php?page=wc13

Workshop CESTI 2014
Uspořádání workshopu.
Bílý, P. (por.) - Frantová, M. (por.) - Kohoutková, A. (por.)
http://www.cesti.cz/index.php?page=wc14

Workshop CESTI 2015
Uspořádání workshopu.
Bílý, P. (por.) - Frantová, M. (por.) - Kohoutková, A. (por.)
http://www.cesti.cz/index.php?page=wc15

Další výsledky na http://www.cesti.cz/index.php?page=katalogy_nebezpeci

Doporučení ohledně uplatnění vysokorychlostního deflektografu v podmínkách CR
Typ výsledku: O – ostatní 2016
Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Byly zkoumány možnosti použití zařízení TSD k měření průhybů a hodnocení únosnosti vozovek na síťové úrovni. Vznikla výzkumná zpráva shrnující výsledky získané v průběhu tří let. Byla provedena rozsáhlá rešerše zahraničních zkušeností s měřením TSD a vyhodnocováním dat změřených tímto zařízením. Byla provedena měření zařízením TSD a srovnávací měření s rázovým zařízením FWD, a to v Itálii, na Slovensku a v České republice. Byla zkoumána použitelnost dat z měření zařízením TSD, včetně nalezení korelace mezi průhyby změřenými zařízením TSD a FWD.
Potvrdilo se, že zařízení TSD je schopno produkovat výsledky, které dostatečně korelují s výsledky měření rázovým zařízením FWD. Po zhodnocení všech výsledků získaných v průběhu posledních tří let lze doporučit využití zařízení TSD pro hodnocení únosnosti vozovek na síťové úrovni.

Vliv přepravovaného materiálu na přesnost měření WIM
Typ výsledku: O – ostatní 2016
Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Byly zvoleny materiály, u kterých lze předpokládat jejich pohyb v průběhu přepravy, zejména v důsledku náhlé změny rychlosti vozidla. Současně byly vytipovány přepravní prostředky, které z hlediska technologických požadavků na přepravu neumožňují řádné uchycení nákladu. Jednotlivá vozidla po naložení byla zvážena na mostových váhách a na váhách s neautomatickou činností tř. př. IIII, na kterých byla stanovena hmotnost na jednotlivé nápravy. Následná dvě vážení byla provedena po absolvování jízdy v běžném silničním provozu, včetně požadavku náhlého zpomalení.
Z vyhodnocení výsledků měření devíti různých materiálů vyplývá, že k největšímu posunu naloženého materiálu došlo u popílku, řepky a vápna. Výsledky byly uplatněny v rámci novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pracovníci CDV se také podíleli na vypracování nové mezinárodní normy NMI: Specifications and test procedures for Weigh–in Motion Systems.

Výběr úseků vozovek pro následující dlouhodobé sledování
Typ výsledku: O – ostatní 2016
Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

V roce 2016 bylo zahájeno systematické dlouhodobé sledování vozovek. První krok, který bylo potřeba učinit, bylo určit typy vozovek pro sledování, časový horizont sledování a vybrat úseky, technologie a zkoušky, které bude sledování zahrnovat. Při hodnocení úseků se mimo vizuální prohlídky využívající záznam obrazu počítá i s podrobnou diagnostikou.
Sledování je zaměřeno především na vozovky s cementobetonovým krytem. Bylo vybráno 5 úseků pro tyto účely: D1 u Ivanovic u Hané, D1 u Domašova, D5 u Plzně, D35 u Olomouce, D46 u Vyškova. V rámci WP1 bude prováděno sledování vozovek s asfaltovým krytem. Půjde především o úseky vybudované s vysokým podílem R-materiálu nebo s použitím nízkoteplotních směsí.
Výsledek má formu zprávy popisující vybrané úseky a předpokládané metody sledování.

Evakuační scénáře a optimalizace únikových cest při požárech v tunelech v závislosti na šíření ohně a toxických látek
Typ výsledku: O – ostatní 2016
Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Výzkumná zpráva shrnuje vlastnosti použitelných softwarových nástrojů pro analýzu evakuačních scénářů a optimalizaci únikových cest v tunelech s využitím požárních modelů. Zpráva navazuje na předchozí výzkumnou zprávu vytvořenou v roce 2015, která byla zaměřena na softwarové nástroje pro požární modely. Ve zprávě je provedena evakuační studie vzorového tunelu s vlakovou soupravou. Získané poznatky slouží pro konkretizaci obsahu certifikované metodiky pro strategie bezpečné evakuace posádek vozidel při požárech v tunelech, která vznikne v roce 2017. Metodika umožní použití simulací pokročilých modelů vzniku a šíření požáru v uzavřených prostorech tunelových staveb.

Operační manuál pro realizaci kritérií nákladů životního cyklu v průběhu přípravných a realizačních prací
Typ výsledku: O – ostatní 2016
Zpracovatel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Byl navržen postup hodnocení staveb na základě LCC a doporučeny výstupy jednotlivých kroků. Navržený postup hodnocení byl aplikován na zadání jednoho z členů CESTI, společnosti DT Výhybkárna, pro hodnocení železničních výhybek. Zvláštní pozornost byla věnována LCC při zadávání veřejných zakázek a podpoře udržitelnosti prostřednictvím LCC.

Pokročilé rizikové modely pro predikci rizika požáru v silničních tunelech
Typ výsledku: O – ostatní 2016
Zpracovatel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

V rámci projektu CESTI je zpracovávána metodika pro rizikovou analýzu tunelů zachvácených požárem. Snahou autorů je navrhnout řešení pokud možno jednoduché, přitom však vystihující skutečnost. Ve vytvořeném výsledku – odborném článku, který byl uveřejněn v časopise BETON TKS, je riziko považováno za pravděpodobnou škodu způsobenou požárem v ostění tunelu. V první části příspěvku věnované pravděpodobnostním aspektům analýzy je dopravní proud popsán jako Markovův řetězec sdružených stavů tvořených kombinací nákladních vozů/autobusů (TB) a osobních vozů (PC) ze sousedních pruhů. Mohutnost požáru je měřena tepelným výkonem a jeho diskrétním rozdělením pravděpodobnosti. Četnost požárů je vystižena intenzitou λ_f. Dalšími parametry modelu jsou hustota dopravního proudu AADT, délka tunelu L, procentuální zastoupení TB a počet pruhů. V druhé části, zaměřené na poškození ostění, jsou kombinovány dva modely transportu tepla a vlhkosti, a to Bažantův-Thonguthaiův a Künzelův-Kiesslův, k predikci tloušťky odprysku betonu a objemu betonu poškozeného teplotou, která překročila jistou úroveň θ ̅. Model byl validován na velkých vzorcích v peci. Data pro tepelné zatížení byla odvozená ze čtyř velkorozměrných zkoušek v tunelu v Runehamaru, statistická data poskytly rozsáhlé studie v Rakousku a Itálii.

Workshop CESTI 2016
Uspořádání workshopu.
Pořadatel: Petr Bílý, Alena Kohoutková – Fakulta stavební ČVUT v Praze
http://www.cesti.cz/index.php?page=wc16

Mezinárodní konference BESTInfra 2017
O – ostatní

Konference BESTInfra 2017 proběhla úspěšně za velkého zájmu domácích i zahraničních delegátů. Konference se zúčastnilo celkem 148 účastníků z 22 zemí světa. Prezentováno bylo 113 příspěvků, z toho 73 ústně a 40 formou posteru. Sborník z konference byl vydán v časopise IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (číslo 236) a je indexován v prestižní databázi Scopus. Hlavním výsledkem konference bylo prohloubení spolupráce se zahraničními partnery, které se zdařilo zejména v oblastech návrhu asfaltových směsí, modelování mostních svodidel nebo diagnostiky mostních konstrukcí. Konference byla propagována v odborném tisku (časopisy Beton a Tunel) i v televizi (vystoupení jednoho z delegátů v ranním vysílání ČT zaměřené na problematiku numerického modelování mostních svodidel).
Program konference je přílohou č. 10 této zprávy. Podrobné informace o konferenci lze najít na webové stránce www.bestinfra.cz.

Analýza způsobů lokalizace měření proměnných parametrů s doporučením
O – ostatní
Zpracovatelé: Michal Janků, Josef Stryk – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Byl vytvořen přehled systémů používaných pro lokalizaci při měření proměnných parametrů. Analýza se věnovala především odometrům, globálním družicovým polohovým systémům, inerciálním měřícím jednotkám a jejich různým kombinacím. Sledovaly se možnosti jednotlivých systémů, přesnosti při měření a vhodnost pro konkrétní aplikace. Jedna z kapitol zprávy se také věnuje stávajícímu způsobu zanášení výsledků měření do databáze Silniční databanky. Dále byla vyzkoušena technologie RFID (identifikace na rádiové frekvenci) pro účely identifikace vybraných bodů při průjezdu měřicího vozidla. V závěru zprávy jsou uvedeny klady a omezení jednotlivých metod. Poslední kapitola obsahuje doporučení autorů především ve vztahu k uzlovému lokalizačnímu systému.

Databáze emisních faktorů z měření v reálném provozu
O – ostatní
Zpracovatelé: Libor Špička, Jiří Huzlík, Ondřej Červinka - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Výsledek navazuje na rozsáhlou databázi emisních faktorů vytvořenou a doplňovanou daty z výzkumných projektů řešených v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. Databáze byla doplněna o sadu emisních faktorů osobních a užitkových vozidel (emisní kategorie Euro 2 – Euro 6) odpovídajících městskému, mimoměstskému a dálničnímu režimu, získaných při měření v reálném provozu. Dále byla databáze doplněna o sadu emisních faktorů autobusů různých provedení a délkových kategorií (Euro VI) získaných při měření na uzavřené dráze s využitím šesti jízdních cyklů blízkých reálnému provozu (jízdní cykly vygenerované na základě měření jízdních parametrů ve skutečném provozu). Databáze je využívána především pro potřeby stanovení emisních faktorů silničních motorových vozidel potřebných pro emisní bilance na regionální a národní úrovni.

Technicko-ekonomické srovnání NDT metod – vozovky
O – ostatní
Zpracovatelé: Josef Stryk, Ilja Březina - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Výsledkem je výzkumná zpráva, kde jsou uvedeny údaje podstatné pro technicko-ekonomické srovnání jednotlivých nedestruktivních diagnostických (NDT) metod používaných pro diagnostiku stavu vozovek. To zahrnuje popis tradičních a nových NDT metod a jejich možných kombinací. Pro jednotlivé metody je nastíněn cenový rámec, v kterém se ceny těchto zkoušek zpravidla pohybují. Zpráva uvádí doporučení, jak správně stanovit potřebný rozsah měření a potřebných zkoušek. Zmíněn je také význam provádění srovnávacích měření těchto NDT zařízení.
K vytvoření výsledku byly použity vzorové příklady uplatnění NDT metod vytvořené v předchozích letech řešení projektu a dlouhodobé zkušenosti partnerů projektu s prováděním diagnostiky vozovek.
Vzorové příklady uplatněni NDT metod, včetně důležitých informaci k jednotlivým metodám, byly
zveřejněny na webovych stránkach projektu CESTI, na webove adrese:
http://www.cesti.cz/index.php?page=NDT

Metodický pokyn pro inovativní technická řešení omezení vzniku a šíření hluku a vibrací - technická, stavební, organizační opatření.
O – ostatní
Zpracovatelé: Vítězslav Křivánek – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Byly formulovány technické podmínky, které platí pro návrh, výrobu, dopravu, pokládku, kontrolu a zkoušení asfaltových směsí pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností.
Dokument „Technické podmínky 259 Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností“ formuluje zásady a pracovní postupy, které umožňují navrhovat, provádět a ověřovat technické parametry asfaltových směsí pro akustické asfaltové vrstvy.
Příloha A „Údržba a provozování asfaltových obrusných vrstev se sníženou hlučností“ upravuje principy dobré praxe při údržbě a provozování obrusných vrstev se sníženou hlučností, kde byly uplatněny směsi dle TP 259.
Zpracování TP celkově proběhlo v režii řešitelů CESTI. Konkrétně výsledkem TE01020168V027 je pak Příloha B „Postup pro prokazování a sledování účinku snížené hlučnosti na styku obrusné vrstvy a pneumatiky pojíždějícího vozidla“. Ta popisuje vymezení akustické životnosti asfaltové obrusné vrstvy se sníženou hlučností, metodiku stanovení snížení hlučnosti v porovnání s referenční hodnotou a zhoršení charakteristik emise hluku v čase po provedení monitorovacích měření. Dokument prokazující dosažení výsledku je přílohou č. 14 průběžné zprávy.

Technický katalog poruch odvodnění a jejich řešení
O – ostatní
Zpracovatelé: Petr Zedník, Josef Stryk - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i

Katalog popisuje poruchy odvodnění objektů dopravní infrastruktury, a to převážně vozovek, ale také mostů a tunelů. Jsou zde uvedeny základní informace, které se týkají návrhu odvodnění a drenážních systémů, prohlídek souvisejících s jejich funkčností a evidencí poruch. Kapitola 2 a 3 uvádí analýzu technických předpisů zabývajících se odvodněním vozovek, mostů a tunelů. Kapitola 4 je zaměřena na provádění prohlídek a diagnostiky stavu odvodnění. Stávající katalogové listy poruch odvodnění pro vozovky a mosty jsou shrnuty v kapitole 5 a v kapitole 6 jsou uvedeny nové listy poruch, které doplňují ty stávající. Poslední kapitola uvádí doporučení co je důležité pro udržování funkčnosti odvodnění objektů dopravní infrastruktury.

Návrh nového systému na ochranu tunelů proti poškození vjíždějícími vozidly
O – ostatní
Zpracovatelé: Emil Doupal, Jiří Novotný - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Předmětem výzkumné zprávy byl návrh uspořádání, instalace a umístění systému zařízení na ochranu tunelů proti poškození. Stanovení požadavků na místo, kde bude probíhat vlastní měření a zvolení vhodných vozidel k testování spolehlivosti systému a jeho přesnosti. Návrh skladby vozového parku, na kterém bude ověřována citlivost systému na různé abnormality (upevnění plachty, přečnívající objekty mimo vlastní obrys vozidla atd.
V závěru roku 2017 byla provedena kalibrace celého systému zařízení (skenerů, pohledových kamer a vlastního vyhodnocovacího programu) na zkušebních vozidlech. Následně v lednu 2018 se uvažuje se zahájením testovacích měření formou průjezdů vozidel s předem zjištěnými rozměry. Vlastní postup uplatnění systému byl projednán na Ředitelství silnic a dálnic ČR a na Policii ČR.
Spolupráce probíhala s firmou SICK, která zapůjčila zkušební zařízení a Českým metrologickým institutem, který se podílel na stanovení požadavků na statické a dynamické měření.

Metodika pro aplikaci full-scale testování při zpřesňování návrhových parametrů konstrukcí vozovek
O – ostatní
Zpracovatel: Dušan Stehlík – Fakulta stavební VUT v Brně

Hlavním cílem metodiky je funkční zkoušení cyklickým impulzním zatěžováním konstrukcí vozovek ve vrstevnatém poloprostoru simulujícím zatěžování skutečné vozovky od náprav TNV. Postupným ověřováním dojde k optimálnímu zpřesnění návrhových modulů pružnosti konstrukčních vrstev vozovky a podloží vozovky, které jsou důležité pro moderní návrh vozovky pozemní komunikace.
Metodika zavádí doporučení pro sledování pevnostních a deformačních charakteristik návrhových modulů pružnosti vozovek zhutněných ve full-scale modelech a ve velkokapacitních zkušebních zařízeních. Zaměřuje se přitom hlavně na podkladní konstrukční vrstvy a na aktivní zónu podloží silničního tělesa.

Možnosti vážení nadměrných nákladů
O – ostatní
Zpracovatelé: Emil Doupal, Jiří Novotný - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Výsledkem jsou následující doporučení, která byla využita při vlastních měřeních a při zpracování „Metodiky vážení vozidel převážejících nadměrný náklad“ pro Ministerstvo dopravy. Jedná se o:
• Upozornění na nevhodné charakteristiky místa měření, které ovlivňují přejezd vozidla a mohou vést k velkým nesrovnalostem mezi silami vyvozenými přejezdem náprav a odpovídající statickou hmotností. Nutnost dodržet požadavky týkající se geometrie vozovky, vlastností povrchu vozovky a dodržení podmínek pro používání systému LS WIM.
• Použití konfigurace čtyř vážních plošin pro potřeby měření nápravových a celkových hmotností u speciálních a nadměrných transportů, které jsou fixovány speciálním zařízením, jež zabraňuje posunu plošin v průběhu přejezdu vozidel.
• Stanovení rychlosti (5 km/h) pro přejezd nadměrných a speciálních transportů přes vážící plošiny.
Veškerá měření a navržené závěry byly prováděny ve spolupráci s pracovníky firmy VAS servis spol. s r. o., která je servisním partnerem výrobce vah Haenni a vybranými dopravci ze sdružení ČESTAND.

 

 
 
 English