INTRANET
 
 

Workshop CESTI 2013

Uspořádání workshopu.

Bílý, P. (por.) - Frantová, M. (por.) - Kohoutková, A. (por.)

http://www.cesti.cz/index.php?page=wc13

 

Workshop CESTI 2014

Uspořádání workshopu.

Bílý, P. (por.) - Frantová, M. (por.) - Kohoutková, A. (por.)

http://www.cesti.cz/index.php?page=wc14

 

Workshop CESTI 2015

Uspořádání workshopu.

Bílý, P. (por.) - Frantová, M. (por.) - Kohoutková, A. (por.)

http://www.cesti.cz/index.php?page=wc15

Další výsledky na http://www.cesti.cz/index.php?page=katalogy_nebezpeci

 

Doporučení ohledně uplatnění vysokorychlostního deflektografu v podmínkách

Typ výsledku: O – ostatní 2016

Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Byly zkoumány možnosti použití zařízení TSD k měření průhybů a hodnocení únosnosti vozovek na síťové úrovni. Vznikla výzkumná zpráva shrnující výsledky získané v průběhu tří let. Byla provedena rozsáhlá rešerše zahraničních zkušeností s měřením TSD a vyhodnocováním dat změřených tímto zařízením. Byla provedena měření zařízením TSD a srovnávací měření s rázovým zařízením FWD, a to v Itálii, na Slovensku a v České republice. Byla zkoumána použitelnost dat z měření zařízením TSD, včetně nalezení korelace mezi průhyby změřenými zařízením TSD a FWD.

Potvrdilo se, že zařízení TSD je schopno produkovat výsledky, které dostatečně korelují s výsledky měření rázovým zařízením FWD. Po zhodnocení všech výsledků získaných v průběhu posledních tří let lze doporučit využití zařízení TSD pro hodnocení únosnosti vozovek na síťové úrovni.

 

Vliv přepravovaného materiálu na přesnost měření WIM

Typ výsledku: O – ostatní 2016

Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Byly zvoleny materiály, u kterých lze předpokládat jejich pohyb v průběhu přepravy, zejména v důsledku náhlé změny rychlosti vozidla. Současně byly vytipovány přepravní prostředky, které z hlediska technologických požadavků na přepravu neumožňují řádné uchycení nákladu. Jednotlivá vozidla po naložení byla zvážena na mostových váhách a na váhách s neautomatickou činností tř. př. IIII, na kterých byla stanovena hmotnost na jednotlivé nápravy. Následná dvě vážení byla provedena po absolvování jízdy v běžném silničním provozu, včetně požadavku náhlého zpomalení.

Z vyhodnocení výsledků měření devíti různých materiálů vyplývá, že k největšímu posunu naloženého materiálu došlo u popílku, řepky a vápna. Výsledky byly uplatněny v rámci novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pracovníci CDV se také podíleli na vypracování nové mezinárodní normy NMI: Specifications and test procedures for Weigh–in Motion Systems.

 

Výběr úseků vozovek pro následující dlouhodobé sledování

Typ výsledku: O – ostatní 2016

Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

V roce 2016 bylo zahájeno systematické dlouhodobé sledování vozovek. První krok, který bylo potřeba učinit, bylo určit typy vozovek pro sledování, časový horizont sledování a vybrat úseky, technologie a zkoušky, které bude sledování zahrnovat. Při hodnocení úseků se mimo vizuální prohlídky využívající záznam obrazu počítá i s podrobnou diagnostikou.

Sledování je zaměřeno především na vozovky s cementobetonovým krytem. Bylo vybráno 5 úseků pro tyto účely: D1 u Ivanovic u Hané, D1 u Domašova, D5 u Plzně, D35 u Olomouce, D46 u Vyškova. V rámci WP1 bude prováděno sledování vozovek s asfaltovým krytem. Půjde především o úseky vybudované s vysokým podílem R-materiálu nebo s použitím nízkoteplotních směsí.

Výsledek má formu zprávy popisující vybrané úseky a předpokládané metody sledování.

 

Evakuační scénáře a optimalizace únikových cest při požárech v tunelech v závislosti na šíření ohně a toxických látek

Typ výsledku: O – ostatní 2016

Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Výzkumná zpráva shrnuje vlastnosti použitelných softwarových nástrojů pro analýzu evakuačních scénářů a optimalizaci únikových cest v tunelech s využitím požárních modelů. Zpráva navazuje na předchozí výzkumnou zprávu vytvořenou v roce 2015, která byla zaměřena na softwarové nástroje pro požární modely. Ve zprávě je provedena evakuační studie vzorového tunelu s vlakovou soupravou. Získané poznatky slouží pro konkretizaci obsahu certifikované metodiky pro strategie bezpečné evakuace posádek vozidel při požárech v tunelech, která vznikne v roce 2017. Metodika umožní použití simulací pokročilých modelů vzniku a šíření požáru v uzavřených prostorech tunelových staveb.

 

Operační manuál pro realizaci kritérií nákladů životního cyklu v průběhu přípravných a realizačních prací

Typ výsledku: O – ostatní 2016

Zpracovatel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Byl navržen postup hodnocení staveb na základě LCC a doporučeny výstupy jednotlivých kroků. Navržený postup hodnocení byl aplikován na zadání jednoho z členů CESTI, společnosti DT Výhybkárna, pro hodnocení železničních výhybek. Zvláštní pozornost byla věnována LCC při zadávání veřejných zakázek a podpoře udržitelnosti prostřednictvím LCC.

 

Pokročilé rizikové modely pro predikci rizika požáru v silničních tunelech

Typ výsledku: O – ostatní 2016

Zpracovatel: Fakulta stavební ČVUT v Praze

V rámci projektu CESTI je zpracovávána metodika pro rizikovou analýzu tunelů zachvácených požárem. Snahou autorů je navrhnout řešení pokud možno jednoduché, přitom však vystihující skutečnost. Ve vytvořeném výsledku – odborném článku, který byl uveřejněn v časopise BETON TKS, je riziko považováno za pravděpodobnou škodu způsobenou požárem v ostění tunelu. V první části příspěvku věnované pravděpodobnostním aspektům analýzy je dopravní proud popsán jako Markovův řetězec sdružených stavů tvořených kombinací nákladních vozů/autobusů (TB) a osobních vozů (PC) ze sousedních pruhů. Mohutnost požáru je měřena tepelným výkonem a jeho diskrétním rozdělením pravděpodobnosti. Četnost požárů je vystižena intenzitou . Dalšími parametry modelu jsou hustota dopravního proudu AADT, délka tunelu L, procentuální zastoupení TB a počet pruhů. V druhé části, zaměřené na poškození ostění, jsou kombinovány dva modely transportu tepla a vlhkosti, a to Bažantův-Thonguthaiův a Künzelův-Kiesslův, k predikci tloušťky odprysku betonu a objemu betonu poškozeného teplotou, která překročila jistou úroveň . Model byl validován na velkých vzorcích v peci. Data pro tepelné zatížení byla odvozená ze čtyř velkorozměrných zkoušek v tunelu v Runehamaru, statistická data poskytly rozsáhlé studie v Rakousku a Itálii.

 

Workshop CESTI 2016

Uspořádání workshopu.

Pořadatel: Petr Bílý, Alena Kohoutková – Fakulta stavební ČVUT v Praze

http://www.cesti.cz/index.php?page=wc16

 

Mezinárodní konference BESTInfra 2017

Typ výsledku O – ostatní

Konference BESTInfra 2017 proběhla úspěšně za velkého zájmu domácích i zahraničních delegátů. Konference se zúčastnilo celkem 148 účastníků z 22 zemí světa. Prezentováno bylo 113 příspěvků, z toho 73 ústně a 40 formou posteru. Sborník z konference byl vydán v časopise IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (číslo 236) a je indexován v prestižní databázi Scopus. Hlavním výsledkem konference bylo prohloubení spolupráce se zahraničními partnery, které se zdařilo zejména v oblastech návrhu asfaltových směsí, modelování mostních svodidel nebo diagnostiky mostních konstrukcí. Konference byla propagována v odborném tisku (časopisy Beton a Tunel) i v televizi (vystoupení jednoho z delegátů v ranním vysílání ČT zaměřené na problematiku numerického modelování mostních svodidel).

Program konference je přílohou č. 10 této zprávy. Podrobné informace o konferenci lze najít na webové stránce www.bestinfra.cz .

Analýza způsobů lokalizace měření proměnných parametrů s doporučením Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Michal Janků, Josef Stryk – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Byl vytvořen přehled systémů používaných pro lokalizaci při měření proměnných parametrů. Analýza se věnovala především odometrům, globálním družicovým polohovým systémům, inerciálním měřícím jednotkám a jejich různým kombinacím. Sledovaly se možnosti jednotlivých systémů, přesnosti při měření a vhodnost pro konkrétní aplikace. Jedna z kapitol zprávy se také věnuje stávajícímu způsobu zanášení výsledků měření do databáze Silniční databanky. Dále byla vyzkoušena technologie RFID (identifikace na rádiové frekvenci) pro účely identifikace vybraných bodů při průjezdu měřicího vozidla. V závěru zprávy jsou uvedeny klady a omezení jednotlivých metod. Poslední kapitola obsahuje doporučení autorů především ve vztahu k uzlovému lokalizačnímu systému.

 

Databáze emisních faktorů z měření v reálném provozu

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Libor Špička, Jiří Huzlík, Ondřej Červinka - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Výsledek navazuje na rozsáhlou databázi emisních faktorů vytvořenou a doplňovanou daty z výzkumných projektů řešených v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. Databáze byla doplněna o sadu emisních faktorů osobních a užitkových vozidel (emisní kategorie Euro 2 – Euro 6) odpovídajících městskému, mimoměstskému a dálničnímu režimu, získaných při měření v reálném provozu. Dále byla databáze doplněna o sadu emisních faktorů autobusů různých provedení a délkových kategorií (Euro VI) získaných při měření na uzavřené dráze s využitím šesti jízdních cyklů blízkých reálnému provozu (jízdní cykly vygenerované na základě měření jízdních parametrů ve skutečném provozu). Databáze je využívána především pro potřeby stanovení emisních faktorů silničních motorových vozidel potřebných pro emisní bilance na regionální a národní úrovni.

 

Technicko-ekonomické srovnání NDT metod – vozovky

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Josef Stryk, Ilja Březina - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Výsledkem je výzkumná zpráva, kde jsou uvedeny údaje podstatné pro technicko-ekonomické srovnání jednotlivých nedestruktivních diagnostických (NDT) metod používaných pro diagnostiku stavu vozovek. To zahrnuje popis tradičních a nových NDT metod a jejich možných kombinací. Pro jednotlivé metody je nastíněn cenový rámec, v kterém se ceny těchto zkoušek zpravidla pohybují. Zpráva uvádí doporučení, jak správně stanovit potřebný rozsah měření a potřebných zkoušek. Zmíněn je také význam provádění srovnávacích měření těchto NDT zařízení.

K vytvoření výsledku byly použity vzorové příklady uplatnění NDT metod vytvořené v předchozích letech řešení projektu a dlouhodobé zkušenosti partnerů projektu s prováděním diagnostiky vozovek.

Vzorové příklady uplatněni NDT metod, včetně důležitých informaci k jednotlivým metodám, byly

zveřejněny na webovych stránkach projektu CESTI, na webove adrese:

http://www.cesti.cz/index.php?page=NDT

 

Metodický pokyn pro inovativní technická řešení omezení vzniku a šíření hluku a vibrací - technická, stavební, organizační opatření.

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Vítězslav Křivánek – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Byly formulovány technické podmínky, které platí pro návrh, výrobu, dopravu, pokládku, kontrolu a zkoušení asfaltových směsí pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností.

Dokument „Technické podmínky 259 Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností“ formuluje zásady a pracovní postupy, které umožňují navrhovat, provádět a ověřovat technické parametry asfaltových směsí pro akustické asfaltové vrstvy.

Příloha A „Údržba a provozování asfaltových obrusných vrstev se sníženou hlučností“ upravuje principy dobré praxe při údržbě a provozování obrusných vrstev se sníženou hlučností, kde byly uplatněny směsi dle TP 259.

Zpracování TP celkově proběhlo v režii řešitelů CESTI. Konkrétně výsledkem TE01020168V027 je pak Příloha B „Postup pro prokazování a sledování účinku snížené hlučnosti na styku obrusné vrstvy a pneumatiky pojíždějícího vozidla“. Ta popisuje vymezení akustické životnosti asfaltové obrusné vrstvy se sníženou hlučností, metodiku stanovení snížení hlučnosti v porovnání s referenční hodnotou a zhoršení charakteristik emise hluku v čase po provedení monitorovacích měření. Dokument prokazující dosažení výsledku je přílohou č. 14 průběžné zprávy.

 

Technický katalog poruch odvodnění a jejich řešení

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Petr Zedník, Josef Stryk - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i

Katalog popisuje poruchy odvodnění objektů dopravní infrastruktury, a to převážně vozovek, ale také mostů a tunelů. Jsou zde uvedeny základní informace, které se týkají návrhu odvodnění a drenážních systémů, prohlídek souvisejících s jejich funkčností a evidencí poruch. Kapitola 2 a 3 uvádí analýzu technických předpisů zabývajících se odvodněním vozovek, mostů a tunelů. Kapitola 4 je zaměřena na provádění prohlídek a diagnostiky stavu odvodnění. Stávající katalogové listy poruch odvodnění pro vozovky a mosty jsou shrnuty v kapitole 5 a v kapitole 6 jsou uvedeny nové listy poruch, které doplňují ty stávající. Poslední kapitola uvádí doporučení co je důležité pro udržování funkčnosti odvodnění objektů dopravní infrastruktury.

 

Návrh nového systému na ochranu tunelů proti poškození vjíždějícími vozidly

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Emil Doupal, Jiří Novotný - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Předmětem výzkumné zprávy byl návrh uspořádání, instalace a umístění systému zařízení na ochranu tunelů proti poškození. Stanovení požadavků na místo, kde bude probíhat vlastní měření a zvolení vhodných vozidel k testování spolehlivosti systému a jeho přesnosti. Návrh skladby vozového parku, na kterém bude ověřována citlivost systému na různé abnormality (upevnění plachty, přečnívající objekty mimo vlastní obrys vozidla atd.

V závěru roku 2017 byla provedena kalibrace celého systému zařízení (skenerů, pohledových kamer a vlastního vyhodnocovacího programu) na zkušebních vozidlech. Následně v lednu 2018 se uvažuje se zahájením testovacích měření formou průjezdů vozidel s předem zjištěnými rozměry. Vlastní postup uplatnění systému byl projednán na Ředitelství silnic a dálnic ČR a na Policii ČR.

Spolupráce probíhala s firmou SICK, která zapůjčila zkušební zařízení a Českým metrologickým institutem, který se podílel na stanovení požadavků na statické a dynamické měření.

   

Možnosti vážení nadměrných nákladů

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Emil Doupal, Jiří Novotný - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Výsledkem jsou následující doporučení, která byla využita při vlastních měřeních a při zpracování „Metodiky vážení vozidel převážejících nadměrný náklad“ pro Ministerstvo dopravy. Jedná se o:

•  Upozornění na nevhodné charakteristiky místa měření, které ovlivňují přejezd vozidla a mohou vést k velkým nesrovnalostem mezi silami vyvozenými přejezdem náprav a odpovídající statickou hmotností. Nutnost dodržet požadavky týkající se geometrie vozovky, vlastností povrchu vozovky a dodržení podmínek pro používání systému LS WIM.

•  Použití konfigurace čtyř vážních plošin pro potřeby měření nápravových a celkových hmotností u speciálních a nadměrných transportů, které jsou fixovány speciálním zařízením, jež zabraňuje posunu plošin v průběhu přejezdu vozidel.

•  Stanovení rychlosti (5 km/h) pro přejezd nadměrných a speciálních transportů přes vážící plošiny.

Veškerá měření a navržené závěry byly prováděny ve spolupráci s pracovníky firmy VAS servis spol. s r. o., která je servisním partnerem výrobce vah Haenni a vybranými dopravci ze sdružení ČESTAND.

 

Metodika pro aplikaci full-scale testování při zpřesňování návrhových parametrů konstrukcí vozovek

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatel: Dušan Stehlík – Fakulta stavební VUT v Brně

Hlavním cílem metodiky je funkční zkoušení cyklickým impulzním zatěžováním konstrukcí vozovek ve vrstevnatém poloprostoru simulujícím zatěžování skutečné vozovky od náprav TNV. Postupným ověřováním dojde k optimálnímu zpřesnění návrhových modulů pružnosti konstrukčních vrstev vozovky a podloží vozovky, které jsou důležité pro moderní návrh vozovky pozemní komunikace.

Metodika zavádí doporučení pro sledování pevnostních a deformačních charakteristik návrhových modulů pružnosti vozovek zhutněných ve full-scale modelech a ve velkokapacitních zkušebních zařízeních. Zaměřuje se přitom hlavně na podkladní konstrukční vrstvy a na aktivní zónu podloží silničního tělesa.

 

Možnosti vážení nadměrných nákladů

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Emil Doupal, Jiří Novotný - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Výsledkem jsou následující doporučení, která byla využita při vlastních měřeních a při zpracování „Metodiky vážení vozidel převážejících nadměrný náklad“ pro Ministerstvo dopravy. Jedná se o:

•  Upozornění na nevhodné charakteristiky místa měření, které ovlivňují přejezd vozidla a mohou vést k velkým nesrovnalostem mezi silami vyvozenými přejezdem náprav a odpovídající statickou hmotností. Nutnost dodržet požadavky týkající se geometrie vozovky, vlastností povrchu vozovky a dodržení podmínek pro používání systému LS WIM.

•  Použití konfigurace čtyř vážních plošin pro potřeby měření nápravových a celkových hmotností u speciálních a nadměrných transportů, které jsou fixovány speciálním zařízením, jež zabraňuje posunu plošin v průběhu přejezdu vozidel.

•  Stanovení rychlosti (5 km/h) pro přejezd nadměrných a speciálních transportů přes vážící plošiny.

Veškerá měření a navržené závěry byly prováděny ve spolupráci s pracovníky firmy VAS servis spol. s r. o., která je servisním partnerem výrobce vah Haenni a vybranými dopravci ze sdružení ČESTAND.

 

Workshop CESTI 2018

Uspořádání workshopu.

Pořadatel: Petr Bílý, Alena Kohoutková – Fakulta stavební ČVUT v Praze

http://cesti.cz/index.php?page=wc18

 

Tunelové ostění z vodonepropustného betonu

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Jana Dehner, Jan L. Vítek, Kristýna Břindová, Filip Jiřičný – Metrostav a.s., Robert Coufal – TBG Metrostav s.r.o. Vaclav Braun Subterra a.s., Libor Mařík – Hochtief CZ a.s.

Výsledkem je návrh Technický podmínek „Technologie výstavby vodonepropustných ostění“, který byl připomínkován některými odborníky a je připraven pro schvalovací proces. Dokument má dvě části: Část 1 Ražené tunely a Část 2 Hloubené tunely. Dokument definuje požadavky na vnitřní prostor s respektováním vnějších podmínek a dle toho dále specifikuje technické požadavky na vlastnosti tunelového vodonepropustného ostění. Dokumenty vycházejí ze zkušeností z okolních zemí (Rakousko, Německo) a ze zkušeností získaných při výstavbě vodonepropustných betonových konstrukcí u nás. Jsou definovány požadavky na materiály, postupy výstavby a též postupy při opravách.

 

Soubor zjištěných mezních hodnot funkčních charakteristik pro asfaltové směsi a pojiva

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Jan Valentin a kol. – Fakulta stavebí ČVUT v Praze

Od roku 2013 byly nejprve identifikovány potenciálně vhodné zkoušky funkčních charakteristik asfaltových pojiv. Následně byly provedeny – ve spolupráci se Sdružením pro výstavbu silnic a s další podporou Státního fondu dopravní infrastruktury – celostátní srovnávací zkoušky s využitím většiny dostupných dynamických smykových reometrů v ČR.

Doporučené postupy a výchozí hodnoty zvolených charakteristik následně byly zapracovány do české národní normy pro polymerem modifikovaná pojiva ČSN 65 7222-1.

Pro účel zavedení funkčních parametrů jako povinných po roce 2021 byl navržen rámec pravidelného sběru dat, pro který následně ŘSD zpracovalo vlastní aplikaci, kterou od druhé poloviny roku 2017 provozuje. Vložená data budou postupně vyhodnocována a budou sloužit pro konečnou formulaci mezních parametrů. To umožní v rámci revize normy ČSN 65 7222-1 zavést již nikoli informativní, ale povinné funkční zkoušky, včetně mezních hodnot pro každý typ modifikovaného pojiva.

 

Analýza informací potřebných při diagnostice vozovek a mostů a možných systémů pro sběr těchto dat

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Josef Stryk, Jiří Grošek – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Výsledkem je zpráva, ve které je uvedena analýza informací potřebných při diagnostice vozovek a mostů, která navazuje na dříve vytvořené výsledky z této oblasti a provedené technicko-ekonomické srovnání NDT metod. Blíže jsou popsány nové aktivity roku 2018, které budou využity pro přípravu nových vzorových příkladů uplatnění systémů kontinuálního monitorování:

•  zabudování snímačů napětí a teploty do cementobetonového krytu vozovky,

•  systémy WIM pro měření na mostech,

•  uplatnění metody akustické emise,

•  uplatnění termografie při monitoringu pohybu osob a zvěře na pozemních komunikacích.

 

Metodika pro aplikaci zrychleného experimentálního ověřování únavového působení CB desek pro optimalizaci návrhu CB vozovky

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Petr Pánek, Ludvík Véber – Fakulta stavební ČVUT c Praze

Cílem zpracované metodiky je správné nastavení jednotných parametrů experimentů využívaných pro zrychlené testování CB krytů vozovek. Metodika udává základní návod a doporučení týkající se rozměrů vhodných zkušebních boxů pro provádění full-scale testů, přípravy podkladních systémů, nastavení geometrie CB desek, rozmístění tenzometrů a snímačů posunů, velikostí a frekvencí zatížení a shrnuje zkušenosti z pilotních experimentů a některé poznatky, které je nutné zohlednit v experimentech budoucích a jejich výsledcích. Metodika zavádí postupy a doporučení vedoucí k úspoře času i finančních prostředků při zachování dobré shody s reálným únavovým chováním skutečných CB desek vozovek. Výstupy z experimentů jsou a budou využívány při optimalizaci návrhu krytů tuhých vozovek.

 

Technický předpis s ověřenými charakteristikami pro použití směsných cementů v CB krytech vozovek

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Bohuslav Slánský - Skanska a.s., Vít Šmilauer Fakulta stavební ČVUT v Praze, Josef Stryk - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Výsledkem je zpráva popisující kroky, které byly řešiteli projektu CESTI provedeny k tomu, aby mohly být do cementobetonových krytů vozovek (CBK) použity struskoportlandské směsné cementy nebo část používaného portlandského cementu mohla být nahrazena vysokopecní mletou granulovanou struskou. V rámci řešení probíhala úzká spolupráce s ŘSD ČR, zejména s Úsekem kontroly kvality staveb.

 

Minimalizace rizik při výstavbě tunelů

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Alexander Rozsypal – Fakulta stavební VUT v Brně, Jan Pruška – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Pro geotechniku je charakteristické, že při použití rozhodovacích postupů není obvykle dostatek informací, dat a znalostí o nejistotách. Koncept Technických podmínek (TP) „Řízení rizik tunelů pozemních komunikací“ využívá nových poznatků pro formulaci komplexní metodiky pro expertní posouzení úrovně rizik jako rozhodovacího nástroje při řízením rizik konkrétního tunelového projektu. Zpracovaný koncept bude podroben schvalovacímu řízení na ŘSD a předpokládá se, že bude vydán jako plnohodnotné TP (nad rámec návrhu projektu). Využití TP se předpokládá při přípravě, projektování a budování tunelů pozemních komunikací a to jak investory (především ŘSD), tak i projektanty, zhotoviteli a realizátory geotechnického průzkumu a monitoringu.

 

Multifyzikální analýza cementobetonových krytů vozovky

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Vít Šmilauer, Petr Havlásek, Pavel Reiterman – Fakulta stavebí ČVUT v Praze

Konferenční článek „Betony odolné ke vzniku mikro a makrotrhlin na cementobetonových krytech“ sumarizuje realizované experimenty a simulace. Příspěvek byl přednesen na konferenci Betonové vozovky 2018 dne 8. listopadu 2018 a vznikl ve spolupráci ČVUT s firmou Hochtief, ŘSD, cementárnou Mokrá a cementárnou Ladce. Poukazuje na zásadní odlišnosti původního CBK dálnice D1 z hlediska materiálů oproti dnešní výstavbě, srovnává kinetiku hydratace cementu a uvádí možné metody, jak prodloužit životnost CBK na cca 40 let.

 

Operační manuál standardních postupů projektového manažera a správce stavby/TDI

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Aleš Tomek, Radan Tomek, Michal Vondruška, Renáta Schneiderová Heralová, Dana Měšťanová, Eduard Hromada – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Tématem manuálu je zejména zpracování rozboru role a činnosti Správce stavby (projektový manažer či Engineer) a jím řízeného technického dozoru investora (TDI) na stavbách dopravní infrastruktury v českém smluvním prostředí zaměřeném zejména na stavby typu Design-Build a s přihlédnutím k jejich aplikaci v rámci PPP projektů.

Při tom se vychází z předpokladu, že používané smlouvy FIDIC jsou sice beze změn aplikovány jako Obecné obchodní podmínky, silně jsou však upraveny v rámci Zvláštních obchodních podmínek. V důsledku toho se standardní smlouvy FIDIC stávají již ne zcela vyváženými. Veškeré tyto změny Zvláštních podmínek vcelku zvýhodňují objednatele. Manuál v této oblasti pozitivně oceňuje a přihlíží k výsledkům dvou vysoce kvalitních publikací, které byly zpracovány pod vedením JUDr. Lukáše Klee a JUDr. Davida Dvořáka, a to Správy změn díla u stavebních zakázek a Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek.

 

Povrchy tunelových ostění

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Robert Coufal, Jan L. Vítek – Metrostav a.s.

Zpráva popisuje provedení a vyhodnocení pilotních testů úpravy povrchu betonu pomocí nátěru obsahujícího nanočástice. Předmětem výzkumu bylo ověření jednoho druhu nátěru s nanočásticemi (POLYMEMBRAN) a to z hledisek vlivu na odolnost betonu proti účinkům CHRL a vlivu na možnost čištění povrchu při jeho znečištění. Experimenty prováděné od listopadu 2016 prokázaly, že zatímco na odolnost betonu proti účinkům agresivního prostředí má nátěr s nanočásticemi zanedbatelný vliv, projevil se přínos nátěru na snadnější čistitelnost znečištěného povrchu betonu.

 

Sada měření a koncentrací specifických škodlivin produkovaných dopravou a materiály používanými na výstavbu DI v jednotlivých složkách ŽP

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Ing. Vilma Jandová, Jiří Huzlík, Jitka Hegrová, Martina Bucková, Karel Effenberger – Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

V rámci zkoušení recyklovaných asfaltových směsí byla s využitím MS Excel vytvořena databáze dat vypovídající o koncentracích sledovaných látek ve vodných výluzích z těchto materiálů. Data jsou primárně rozdělena podle druhu testovaného materiálu na původní drcený materiál (R-materiál), drcený materiál obalený novým pojivem (CR-materiál) a monolitické vzorky (CR-materiál zhutněný do monolitického tělesa o rozměrech cca 50 x 100 mm). Databáze obsahuje pro každou skupinu materiálů informace o koncentracích polyaromatických uhlovodíků, kovů a testů toxicity, dále pak informace o pH a elektrolytické konduktivitě.

 

Soubor statisticky zpracovaných akustických parametrů vozovek a železnic v provozu, doporučení pro vliv povrchů vozovek na produkci hluku

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Vítězslav Křivánek, Petra Marková, Karel Effenberger Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

V rámci projektu CESTI byla zpracována souhrnná tabulka vyhodnocující naměřená data hlučnosti povrchů pozemních komunikací metodou CPX dle ISO 11819-2. Tabulka obsahuje hodnoty hlučnosti jednotlivých úseků pravidelně měřených s roční periodicitou mezi roky 2013 – 2018, a to včetně hodnot měření hlučnosti obrusných vrstev se sníženou hlučností před a po čištění povrchu pozemní komunikace. Zdrojová tabulka vyhodnocených naměřených dat má sloužit k dalším hodnotícím procesům v oblasti hodnocení akustických parametrů vozovek. Tabulka je uložena na serveru CDV v Brně.

Dílčí výsledky z této tabulky mezi roky 2013 – 2017 byly využity při tvorbě mezioborového výstupu v rámci různých pracovních balíčků projektu CESTI – Technické podmínky MD 259: „Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností“. Měření byla realizována v přímé spolupráci CDV se spoluřešiteli z komerční sféry – firmami Eurovia a Skanska. Výsledek TP 259 je dostupný zde: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_259_2017.pdf .

 

Technicko-ekonomické srovnání NDT metod – mosty

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Michal Janků, Josef Stryk – Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Zpráva uvádí přehled nedestruktivních diagnostických metod (NDT) používaných při diagnostice stavu mostů pozemních komunikací v členění na tradiční a novější. Jsou zde uvedeny možné kombinace těchto metod, základní informace k jejich ceně a obecná doporučení k jejich aplikaci. Vycházelo se ze/z:

•  zkušeností členů pracovní skupiny s diagnostikou mostů,

•  předchozích výsledků řešení projektu CESTI (metodik pro používání NDT metod, databáze NDT metod, vzorových příkladů uplatnění NDT metod)

•  projednávání revizí technických předpisů, zejména TP a TKP,

•  informací ze zahraniční literatury.

 

Inovace technických podmínek pro směsi typu NTA

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Josef Stryk a kol. – Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

V rámci aktivit zaměřených na problematiku asfaltových směsí, které lze vyrábět a pokládat při snížených teplotách, byla provedena řada laboratorních měření s ověřením nových variant přísad, které umožňují navrhnout a vyrobit nízkoteplotní asfaltovou směs (NTA). Pro vybrané varianty byly realizovány zkušební úseky, které jsou v dlouhodobém sledování.

Původní záměr byl shrnuté poznatky a zpřesňující technické informace použít pro inovaci technických podmínek MD ČR, TP238. V průběhu roku 2018 bylo ve shodě s odborníky silničního stavitelství rozhodnuto a takto projednáno s ŘSD, které spravuje databázi technických podmínek pro pozemní komunikace, že tyto technické podmínky inovovány nebudou a požadavky TP budou přeneseny do nově vznikající normy ČSN 73 6120, a to jako jedna z normativních příloh. Tím budou tyto požadavky mít z hlediska významu vyšší váhu a bude se jednat o národní normou stanovený požadavek. Příslušné požadavky rozšířené o poznatky získané v rámci řešení CESTI již byly v pracovní verzi ČSN 73 6120 zapracovány. Pro oblast asfaltových pojiv byly technické požadavky samostatně zapracovány do normy ČSN 65 7204 pro silniční asfalty a v ČSN 65 7222-3 pro polymerem modifikované asfalty (v podobě speciálních NV modifikovaných pojiv). Požadavky na tato pojiva byly původně součástí TP 238.

 

Ověření přesnosti snímačů pro vážení za pohybu

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Jiří Novotný, Emil Doupal – Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Zpráva popisuje kroky, které byly řešiteli projektu CESTI provedeny k tomu, aby mohly být ověřeny přesnosti snímačů pro vážení vozidel za jízdy. Řešení zahrnovalo následující kroky:

•  Rešerše stávajícího stavu,

•  Srovnávací laboratorní zkoušky mezi stávajícími a novými typy senzorů,

•  Příprava zkušebního úseku.

V rámci řešení probíhala jednání s firmou Brněnské Komunikace a.s. (BKOM), Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) a firmou KAPSCH, zejména s ohledem na výběr vhodného místa k realizaci testu v terénu.

 

Energetická bilance a výpočet environmentálních dopadů v průběhu životního cyklu dopravní infrastruktury

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Libor Špička, Ilja Březina, Eva Havlíčková – Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Výsledek aktualizuje vybrané stávající procesy a rozšiřuje databázi programu Global Emissions Model for Integrated Systems (GEMIS) o nové procesy související s výrobou materiálů používaných v silničním stavitelství. Stávající procesy byly aktualizovány především s ohledem na vývoj energetického mixu. Aktualizace procesů souvisela také s postupným zpřísňováním emisních limitů pro silniční vozidla i nesilniční stroje a s aplikací nových technologií za účelem snižování emisí (odsíření, záchyt prachových částic apod.). Procesy související se získáváním základních surovin byly rozšířeny o alternativní technologie nebo způsoby těžby. Rozšíření databáze se týkalo také procesů výroby technologického tepla, kde vzhledem ke snaze o energetické využití odpadů dochází k rozšíření palivové základny. Rozšířená databáze představuje základní prvek environmentálního hodnocení dopadů aplikace různých materiálů pro stavby silniční infrastruktury a měly by i do budoucna být zajištěny její průběžné aktualizace.

Databáze je uložena na serveru Centra dopravního výzkumu.

 

CB kryt s kombinovaným alternativním pojivem

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Vít Šmilauer – Fakulta stavební ČVUT v Praze, Bohuslav Slánský, Ladislav Vsloužil, Marcela Uhlířová, Michal Ohnutek – Skanska a.s.

Technologie je založena na směsných pojivech, kde se část portlandského cementu nahrazuje mletou granulovanou vysokopecní struskou, přičemž je možné tyto dvě složky míchat a dávkovat jak v cementárně při výrobě směsného cementu, tak na betonárně při výrobě betonu. Beton je ukládán standardně pomocí finišeru. Technologie se využila pro betony spodní i horní vrstvy dvouvrstvého krytu na stavbě D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou. Šlo o první větší zdokumentovanou aplikaci cementu s příměsí strusky na dálniční stavbě v České republice. Pro stavbu byly dohodnuty změny v ČSN EN 13877-1, které umožnily použití strusky do 30 % náhrady cementu.

Úspěšně došlo k pokládce CBK, vymetení povrchu, prořezání spár i ošetřování povrchu. Tím je ověřena a připravena technologie k plošnému nasazení na výstavbu dálnic a místních rychlostních pozemních komunikací v ČR, letištních vzletových a přistávacích drah a dalších cementobetonových komunikací a ploch.

 

Experimentální a in-situ hodnocení nových typů stabilizovaných nebo upravovaných směsí s využitím kontaminovaných materiálů a různých příměsí či pojiv

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Jan Valentin a kol.

Členové týmu se podíleli na činnostech odborné skupiny a užšího expertního týmu, jenž zpracoval vyhlášku MŽP, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Vyhláška by měla výt vydána do března 2019. Dále vznikla souhrnná zprávu, která se věnuje využitelnosti popílků (případně strusek) jako vhodné aktivní příměsi nebo pojiva ve stmelených směsích pro konstrukční vrstvy.

 

Numerická analýza podzemního díla budovaného metodou ADECO-RS

Typ výsledku O – ostatní

Zpracovatelé: Lumír Míča, Juraj Chalmovský, Pavel Koudela – Fakulta stavební VUT v Brně

Proběhla podrobná analýza metody ADECO-RS na základě sledování výstavby tunelu Višňové na Slovensku. Dopělo se k závěru, že metoda ADECO-RS je vhodná spíše do geotechnických podmínek s monotónním vývojem a za určitých podmínek může tato metoda snížit významně velikosti deformací okolo výrubu i na povrchu terénu nad raženým tunelem, aniž by se nedegradoval „průmyslový charakter ražeb“. Děje se tak důsledným zakotvením čeleb tunelu při zachování ražby na plný profil, což je značná výhoda. V rámci vyhodnocení získaných poznatků byla tato metoda zapracována i do konceptu TP Řízení rizik tunelů pozemních komunikací, přestože dosud nebyla v rámci ČR použita a v blízkém časovém horizontu se s ní u českých firem neuvažuje. Pro její budoucí použití byl v rámci řešení projehtu CESTI vytvořena metodika numerické analýzy podzemního díla budovaného pomocí metody ADECO-RS, což usnadní její zavedení do projekčních firem v České republice a následně i možné uplatnění na reálné stavbě.

 

 

 
 
 English