INTRANET
 
 

Vzorové příklady uplatnění NDT metod

Georadar

Sledované vlastnosti: povrchové strukturální

Úroveň: síťová (statistika) projektová (detail)

Způsob měření: bodově liniově plošně (3D)

Objekty: vozovky mosty tunely železnice

Princip:

Opakované vysílání elektromagnetického signálu v rozsahu od několika set MHz do několika GHz do zkoumaného prostředí a záznam odrazu části energie tohoto signálu od rozhraní vrstev a různých nehomogenit.

Hlavní aplikace :

•  stanovení tlouštěk konstrukčních vrstev,

•  stanovení polohy zabudované výztuže,

•  detekce dutin, delaminace vrstev a dalších nehomogenit.

Vzorové příklady :

•  Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

•  Stanovení polohy kluzných trnů v cementobetonovém krytu vozovky georadarem

•  Diagnostika vozovky na mostě a mostovky georadarem

•  Diagnostika kolejového lože a železničního spodku

Normy a předpisy :

•  TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací, 201

•  TP 207 Experiment přesnosti - Zařízení pro měření povrchových vlastností a dalších parametrů vozovek PK

•  Metodika pro použití jednotlivých NDT zařízení v konkrétních situacích - zaměření na laserové skenování a georadar, certifikovaná metodika Ministerstva dopravy, 2015

 

Laserové skenování

Sledované vlastnosti: povrchové strukturální

Úroveň: síťová (statistika) projektová (detail)

Způsob měření: bodově liniově plošně (3D)

Objekty: vozovky mosty tunely železnice

Princip:

Opakované vyslání laserového pulsu směrem na měřený objekt a spočítání vzdálenosti mezi vysílačem a povrchem objektu buď z času, který uběhne mezi vysláním a přijetím signálu, nebo z fázového rozdílu vyslaného a přijatého signálu. Výsledkem měření je mračno bodů, z kterého lze vygenerovat podrobný 3D model.

Hlavní aplikace :

•  zaměření zájmové lokality jako podklad pro přípravu stavby,

•  měření umístění objektů dopravní infrastruktury,

•  zaměření stavby jako podklad pro přípravu zásahu,

•  kontrola kubatur zemních prací,

•  zjištění odtokových poměrů na konstrukci a v jejím okolí,

•  pasport dopravního značení, dopravního a jiného zařízení.

Vzorové příklady :

•  stanovení odtokových poměrů na vozovce a v jejím blízkém okolí

•  zaměření a zpracování 3D dat v průběhu výstavby tunelu

•  zjištění odtokových poměrů v blízkém okolí železniční trati

Normy a předpisy :

•  Metody laserového skenování objektů dopravní infrastruktury a jejich blízkého okolí, certifikovaná metodika Ministerstva dopravy, 2014

•  Metodika pro použití jednotlivých NDT zařízení v konkrétních situacích - zaměření na laserové skenování a georadar, certifikovaná metodika Ministerstva dopravy, 2015

 

Termografie

Sledované vlastnosti: povrchové strukturální

Úroveň: síťová (statistika) projektová (detail)

Způsob měření: bodově liniově plošně (3D)

Objekty: vozovky mosty tunely železnice

Princip:

Výsledkem záznamu termokamery je obraz odpovídající intenzitě tepelného vyzařování snímaného objektu. Tento záznam se nazývá termogram. Intenzita tepelného záření objektů přitom přímo souvisí s jejich teplotou. Termogram je obrazem rozložení povrchové teploty tělesa.

Hlavní aplikace :

•  odhalení nehomogenních materiálů a vrstev,

•  lokalizace delaminované vrstvy betonu, např. v blízkosti výztuže,

•  lokalizace průsaku vody konstrukcí,

•  kontrola teplotní homogenity asfaltové směsi při pokládce a hutnění asfaltových vrstev vozovky,

•  lokalizace vysprávek a trhlin, které nejsou jednoznačně identifikovatelné z pořízeného video záznamu.

Vzorové příklady :

•  měření povrchu železobetonového mostu

•  kontrola teplotní homogenity asfaltové směsi při pokládce a hutnění asfaltových vrstev vozovky , v procesu schvalování

Normy a předpisy :

•  Uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury, metodika, v procesu schvalování

 

 

Možnost dodání nového vzorového příkladu uplatnění NDT metody:

Prosím kontaktujte Ing. Stryka na e-mailové adrese: josef.stryk @ cdv.cz

 

 
 
 English