INTRANET
 
 

Metodika řízení procesů přípravy a realizace velkých dopravních staveb veřejným objednatelem - Navrhování a rozhodovaní o typu protihlukových stěn u dopravních staveb
Certifikovaná metodika 2014
Původce: Václav Beran, Daniel Macek, Dana Měšťanová – všichni Fakulta stavební ČVUT v Praze
RIV/68407700:21110/14:00210212
Nejčastěji používaným protihlukovým opatřením pro omezování nadlimitního hluku z dopravy jsou protihlukové stěny. Jejich navrhování a umisťování je nutno posuzovat dle potřeby a dle jejich typu. K tomu účelu je vhodné rozhodování podle předem daného souboru kritérií. Vhodnou volbu výrobku a typu pro konkrétní protihlukovou stěnu může v praxi usnadnit rozhodovací proces. Metodika uvádí identifikaci typů protihlukových stěn včetně popisu jejich technických parametrů. Výsledkem je celený výstup s rozhodovacími kritérii a optimalizačními procesy.

Metodika pro hodnocení stavu vozovek kombinací rázového zařízení FWD a georadaru
Certifikovaná metodika 2015
Původce: Josef Strych, Ilja Březina, Radek Matula - Centrum dopravního výzkum, v.v.i.

Metodika obsahuje hlavní zásady pro použití kombinace metody rázového zařízení FWD a georadaru v diagnostice vozovek pozemních komunikací a stanoví postupy hodnocení výsledků měření prováděnými těmito zařízeními. Je určena především pro firmy provádějící měření průhybů vozovek rázovými zařízeními FWD, měření georadarem GPR a hodnocení stavu vozovek, dále správce pozemních komunikací (hodnocení únosnosti na síťové a projektové úrovni, jako podklad pro plánování údržby a oprav vozovek), projektanty a zhotovitele staveb pozemních komunikací. Ověření o certifikaci kvůli administrativním průtahům dosud nebylo vydáno, nicméně metodika již byla projednána v oponentním řízení na ŘSD a certifikace se předpokládá v první polovině roku 2016.

Drenážní systémy vozovek a mostních objektů
Certifikovaná metodika 2014
Původce: Petr Zedník, Radek Matela, Tomáš Zavřel - Centrum dopravního výzkum, v.v.i.
RIV/44994575:_____/14:#0001439

Metodika obsahuje doporučení a požadavky pro návrh, provádění a údržbu drenážních systémů (DS) vozovek a mostních objektů. Tématika drenážních systémů podrobněji dosud neřešená rozšiřuje širší obecnou část problematiky odvodnění, proto je pro objasnění souvislostí a návazností uvedena částí o pohybu vody v konstrukci vozovky a o prioritách a volbě způsobu odvodnění v projektové fázi. Certifikace provedena Ministerstvem dopravy.

Analýza mikrostruktury materiálů skenovacím elektronovým mikroskopem a EDX analyzátorem
Certifikovaná metodika 2015
Původce: Aleš Frýbort - Centrum dopravního výzkum, v.v.i.

Metodika je zaměřena na využití kombinace skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) a energiově disperzního analyzátoru (EDX) při analýze mikrostruktury a degradačních procesů materiálů používaných v dopravní infrastruktuře. Ukázkové příklady a fotografie jsou pořízeny z analýzy degradovaných vzorků betonů cementobetonových krytů vozovek a letištních ploch rozpínavými reakcemi, tzv. alkalicko agregátovými reakcemi (AAR). Metodika je určená zejména pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Uvedená kombinace zařízení se spolu s mikropetrografickým rozborem kameniva pomocí polarizačního optického mikroskopu využívá pro potřeby ŘSD. Na rok 2016 je naplánována rozsáhlá analýza vzorků betonů z dálnic. Doklad o certifikaci kvůli administrativním průtahům dosud nebylo vydáno, nicméně metodika již úspěšně prošla dvěma koly připomínkového řízení na ŘSD a certifikace se předpokládá v první polovině roku 2016.

Metodika pro navržení a provoz systémů kontrolního vážení vozidel za pohybu (WIM)
Certifikovaná metodika 2015
Původce: Emil Doupal, Jiří Novotný - Centrum dopravního výzkum, v.v.i.

Metodika shrnuje poznatky o vysokorychlostním vážení, které získali zpracovatelé na základě provedených měření, a poznatky, které byly publikovány v materiálech uvedených v textu. Na základě získaných poznatků a dosažených výsledků měření byly navrženy požadavky na kontrolní místo, kontrolní zařízení a postup při zajištění a provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, včetně uvedení možnosti využití AIM systému.

Diagnostický průzkum protikorozní ochrany stávajících ocelových mostů, metody a zkoušky pro určení jejího stavu a jejího poškození, návrhy pro obnovu / údržbu
Certifikovaná metodika 2015
Původce: Jaroslav Sigmund - SDS Exmost

Metodika upravuje plánování, organizování, řízení a provádění průzkumu protikorozní ochrany stávajících ocelových mostů, metody pro určení stavu PKO a jejího poškození, potřebné zkoušky a jejich vyhodnocení, rozhodovací pravidla a kritéria. Obsahuje doporučení pro volbu a sjednávání realizátorů takových činností, kvalitativní kritéria pro jejich výběr, návrh opatření pro sjednávání, zabezpečení a řízení průzkumu PKO, jeho materiálního i technického zabezpečení, dále pravidla a kvalitativní kritéria pro provádění zkoušek včetně vzorkování, dokumentování a vyhodnocování jejich výsledků, návrh pro realizaci nápravných opatření podle výsledků průzkumu PKO – oprav, obnovy, úplné obnovy PKO.

Metodika rozhodování o použitých materiálech a konstrukčních řešeních
Certifikovaná metodika 2015
Původce: Dana Měšťanová – Fakulta stavební ČVUT v Praze

Rozhodovací procesy variant konstrukčních řešení a stavebních materiálů jsou řešeny na základě modelových přístupů. Vlastní postup rozhodování obsahuje identifikace problému, identifikace rozhodovacích kritérií, dále přiřazení vah jednotlivým kritériím, a to včetně formulování alternativ. Obsahem je deskriptivní analýza i prognostická analýza, normativní analýza. Řešení zohledňuje čas, rychlost, resp. časový faktor statický, kdy čas není respektován a faktor dynamický, kdy respektován je. Mimo času je dalším pohledem rozhodování věcný obsah. Podklady pro rozhodování jsou doplněny grafy, jež ukazují pravděpodobností rozložení jednotlivých hledisek při vícekriteriálním hodnocení. Certifikaci udělilo generální ředitelství ŘSD ČR.

Metodika pro aplikaci nových a progresivních diagnostických metod na silnicích, mostech, v tunelech a na železnici – část 1: Postup při zavádění do praxe
Certifikovaná metodika 2015
Původce: Josef Stryk, Radek Matula, Michal Janků, Jiří Grošek, Ilja Břetina - Centrum dopravního výzkum, v.v.i.

Metodika je zaměřena na novější nedestruktivní metody (NDT) používané při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury, konkrétně na ty, které mají vysoký potenciál uplatnění, teprve se začínají používat nebo jsou složitější na provedení či vyhodnocení naměřených dat. U těchto metod není zpravidla v českých normách ani technických předpisech popsán způsob měření, způsob vyhodnocení, dosahované přesnosti ani pravidla pro provádění srovnávacích měření. Cílem metodiky je:
 • upřesnit postup pro zavádění nových NDT metod do praxe,

 • prezentovat vybrané NDT metody a možnosti jejich uplatnění na vybraných objektech dopravní infrastruktury,

 • prezentovat přínos provádění srovnávacích měření nedestruktivních metod,

 • zavést vzorové příklady uplatnění nových nedestruktivních metod.

 • Rozsáhlá databáze vzorových příkladů byla vytvořena již v roce 2014. Metodika prošla připomínkovacím řízením na ŘSD (Úseku kontroly kvality) a dokončení procesu certifikace se očekává v prvé polovině r. 2016.

  Metodika pro navržení a provoz systémů kontinuálního monitorování silnic, mostů a tunelů – část I: Vozovky
  Certifikovaná metodika 2015
  Původce: Josef Stryk, Jiří Grošek - Centrum dopravního výzkum, v.v.i.

  Metodika popisuje systémy, které využívají snímače zabudované do konstrukce vozovky a zařízení osazená v jejich blízkosti pro kontinuální monitorování vozovky. Tyto systémy se zaměřují na sledování následujících vlivů:

 • zatížení vozovky provozem (jeho intenzita a agresivita) – indukční smyčky, WIM stanice, kamery,

 • klimatické vlivy – meteorologické stanice,

 • odezva na zatížení a chování konstrukce vozovky v čase – zabudované snímače teploty, deformace, napětí apod.

 • Metodika se nezabývá sledováním provozu na pozemních komunikacích pro účely jeho řízení, penalizaci apod., ale spíše pro účely monitorování zatížení konstrukce vozovky. Pozornost je věnována zejména vozovkám s cementobetonovým krytem, pro něž je navržen systém provázání WIM stanice se snímači zabudovanými v krytu vozovky. Metodika prošla připomínkovacím řízením na ŘSD (Úseku kontroly kvality) a dokončení procesu certifikace se očekává v prvé polovině r. 2016.

  Souhrn diagnostických metod a jejich vyhodnocení dle účelu – Metodika pro diagnostiku stávajících mostů
  Certifikovaná metodika 2014
  Původce: Pavel Ryjáček a kol. – Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební VUT v Brně
  RIV/68407700:21110/14:00226538

  Hlavním cílem diagnostiky stávajících mostů je zjištění skutečného stavebního stavu, ověření statické funkce a druhu a kvality použitého materiálu. Předložená metodika obsahuje popis nedestruktivních a destruktivních metod zkoušení mostních konstrukcí dle druhu zkoumaného materiálu se zaměřením na nosnou konstrukci a spodní stavbu. Součástí diagnostických metod jsou též statické a dynamické zatěžovací zkoušky. Je uvedeno, za jakých podmínek je vhodné je realizovat a v jakém rozsahu. V neposlední řadě se zabývá návodem pro využití modální analýzy, zvláště pak pro dlouhodobý monitoring konstrukce, ověření statické funkce a míry degradace hlavní nosné konstrukce. Metodika se zabývá diagnostikou železničních mostů, mostů pozemních komunikací a lávek pro chodce. Věnuje se mostům ocelovým, ocelobetonovým, betonovým, zděným a dřevěným.

  Metodika zkoušení vybraných mechanických charakteristik FRP výztuží
  Certifikovaná metodika 2016
  Zpracovatel: Fakulta stavební VUT v Brně

  Certifikovaná metodika (certifikát vydán akreditovaným a certifikačním orgánem pro výrobky TESIDO s.r.o. Brno) poskytuje základní podklad pro experimentální stanovení charakteristik kompozitních FRP výztuží užívaných pro betonové konstrukce a sjednocuje doposud využívané postupy. Metodika vychází z aktuálních znalostí v oboru testování této výztuže, jejichž rámec udávají především platné zahraniční normy. Je využitelná v oblasti dalšího výzkumu, vývoje a využití kompozitní výztuže a tvoří podklad pro provádění základních zkoušek výztuží na bázi skleněných, uhlíkových nebo aramidových a čedičových vláken. Definuje zkušební postupy pro provádění krátkodobých zkoušek tahové pevnosti FRP výztuže, pevnosti v čistém smyku (střihu) a soudržnosti FRP výztuže s betonem. Metodika jako první dokument v České republice uvádí doporučené zkušební postupy k dosažení relevantních a vzájemně porovnatelných dat.

  Metodika pro uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury
  Certifikovaná metodika 2016
  Zpracovatel: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

  Účelem této metodiky je podrobně popsat možné způsoby použití infračervené termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury. Metodika platí pro mosty, vozovky a tunely.
  Termografie je nedestruktivní diagnostická metoda, která umožňuje odhalit skryté vady pod povrchem konstrukce. Odlišné teploty na povrchu konstrukce mohou být důsledkem poškození, jako je např. delaminace betonu a jeví se jako teplotní anomálie na pořízeném termosnímku. Tuto technologii lze využít k rychlému určení míst, na která je potřeba zaměřit vizuální prohlídku či podrobnou diagnostiku.
  Tato metodika je určena správcům pozemních komunikací na všech úrovních (stát, kraje, města), projektantům, stavebním firmám a dalším subjektům, které mohou využívat data a zpracované výstupy z termografického snímání.
  Základní členění metodiky je následující:
  - Princip termografické metody.
  - Jednotlivé způsoby termografického snímání (ruční, mobilní, letecké).
  - Metodika měření (na mostech, vozovkách a v tunelech).
  - Zpracování provedeného měření (software, úprava termogramů).
  Metodika je kompletně zpracována (viz příloha č. 9 průběžné zprávy). Nepodařilo se však před koncem roku 2016 ukončit proces certifikace. Tato metodika, spolu s metodikami připravenými koncem roku 2015, je projednávána s Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic, jejich hlavními uživateli. Certifikace se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2017.

  Metodika stanovení smykových vlastností asfaltové směsi
  Certifikovaná metodika 2017
  Zpracovatelé: Josef Žák, Jan Suda - Fakulta stavební ČVUT v Praze

  Zpracovaná metodika specifikuje způsob provedení zkoušky smykových charakteristik asfaltových směsí (smyková napětí, smykové moduly, odolnost proti trvalým deformacím vyjádřená prostřednictvím smykových vlastností asfaltové směsi), které dosud nebyl v Evropě upraven vhodným zkušebním postupem. V zahraničí je tato zkouška používána především v USA, a to v podobě zkoušky SuperpaveShear Tester (SST) vyvinuté na University of California, Berkeley v devadesátých letech. Druhým přístrojem, který obdobným způsobem umožňuje stanovit smykové charakteristiky asfaltové směsi, je Double Shear Tester /DST/, který byl vyvinut na Université de Limonges v roce 2006.
  Metodika se zaměřuje na jednoosý smykový přístroj. Zkušební aparatura pro provedení jednoosé smykové zkoušky je ochráněna patentem č. CZ 306155, který vznikl v rámci aktivit centra CESTI. Principem zkoušky je stanovení smykových a deformačních charakteristik asfaltové směsi při vyšších teplotách, a to jako potenciálně přímá alternativa ke zkoušce odolnosti asfaltové směsi proti trvalým deformacím. Proces certifikace metodiky bude dokončen v průběhu roku 2018.

  Metodika pro realizaci kritérií nákladů životního cyklu v průběhu přípravných a realizačních prací
  Certifikovaná metodika 2017
  Zpracovatelé: Renáta Schneiderová Heralová, Dana Měšťanová, Aleš Tomek, Eduard Hromada, Stanislav Vitásek

  Metodika je sestavena pro optimalizování návrhu železniční trati s důrazem na návrh výhybek. Výběr hospodárné, efektivní a účelné varianty návrhu výhybky významně ovlivňuje cenu výstavby a tím náklady v celém životním cyklu. Postup s aplikováním metodiky umožní SŽDC posoudit navržené typy výhybek. Optimalizace vychází z pořizovacích cen výhybek, nákladů na výstavbu resp. montáž, nákladů na provoz vč. údržby. Zahrnuty jsou i faktory četnosti jízd a náklady na likvidaci. Metodický přístup je založen na technicko-ekonomických kritériích. S jeho pomocí lze stanovit kritéria pro rozhodování. Výstup obsahuje praktický příklad výpočtu LCC výhybky.

  Výhybka a náklady životního cyklu - Metodický pokyn
  Certifikovaná metodika 2017
  Zpracovatelé: Dana Měšťanová a kol. - Fakulta stavební ČVUT v Praze

  Metodika je sestavena pro optimalizování návrhu železniční trati s důrazem na návrh výhybek. Výběr hospodárné, efektivní a účelné varianty návrhu výhybky významně ovlivňuje cenu výstavby a tím náklady v celém životním cyklu. Postup s aplikováním metodiky umožní SŽDC posoudit navržené typy výhybek. Optimalizace vychází z pořizovacích cen výhybek, nákladů na výstavbu resp. montáž, nákladů na provoz vč. údržby. Zahrnuty jsou i faktory četnosti jízd a náklady na likvidaci. Metodický přístup je založen na technicko-ekonomických kritériích. S jeho pomocí lze stanovit kritéria pro rozhodování. Výstup obsahuje praktický příklad výpočtu LCC výhybky.

  Metodika monitorování kvality ovzduší v místech s vysokou dopravní zátěží
  Certifikovaná metodika 2017
  Zpracovatel: Roman Ličbinský, Jiří Huzlík, Jitka Hegrová – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

  Cílem metodiky je sjednocení postupů pro realizaci a vyhodnocení sledování kvality ovzduší za účelem poskytování objektivních informací o skutečném stavu a vývoji kvality ovzduší v oblastech s intenzivní dopravou. Shrnuje legislativou definované požadavky na sledování kvality ovzduší a zároveň definuje škodliviny, jejichž velmi významným zdrojem je doprava, a které je vhodné sledovat při hodnocení vlivu dopravy na kvalitu ovzduší, tzn. oxid dusičitý, (nano)částice, benzen, případně platinové kovy a benzo[a]pyren.
  Metodika může sloužit Ministerstvu dopravy, vlastníkům silničních komunikací či jejich správcům (ŘSD, státní správě a samosprávě) jako efektivní nástroj pro kontrolu jak dlouhodobého monitoringu, tak orientačních ambulantních měření kvality ovzduší v okolí silničních komunikací. Zároveň nalezne uplatnění u zpracovatelů měření a organizací zabezpečujících vlastní měření kvality ovzduší, kterým poskytne standardizovaný postup k zabezpečení precizního hodnocení kvality ovzduší na základě reálných údajů. Metodika přispěje také k prohloubení znalostí zaměstnanců všech zmíněných institucí a poskytne standardizovaný postup, na který se budou moci například odkázat zadavatelé veřejných zakázek v dané oblasti.
  Na Ministerstvo dopravy byla odevzdána v červnu 2017, certifikační proces však dosud nebyl dokončen. Jeho dokončení se předpokládá v průběhu roku 2018.

  Aplikace numerických modelů pro bezpečnou evakuaci vozidel při požárech v železničních tunelech
  Certifikovaná metodika 2017
  Zpracovatelé: Kamila Cábová, František Wald, Martin Bernas – Fakulta stavební ČVUT v Praze,
  Tomáš Apeltauer, Petra Okřinová, Jiří Apeltauer – Fakulta stavební VUT v Brně

  Metodika je primárně zaměřena na aplikaci modelů pohybu osob při analýze evakuačního procesu. Dále slouží jako metodický návod pro použití numerických modelů požáru a šíření kouře ve specifickém prostředí železničních tunelů. Jejím cílem je vymezit skupinu faktorů a vstupních údajů, které musí uživatel modelu pohybu osob a modelu požáru zohlednit, a nalézt minimální standardy, které je třeba při jejich zpracování dodržet.
  Metodika obsahuje části zabývající se dynamikou plynů při požáru, modelováním požáru v tunelových stavbách včetně numerického modelování, příklad simulace požáru v tunelu a hodnoty vybraných doporučených vstupních dat pro modelování požáru v tunelech. V části zaměřené na evakuaci osob je metodika rozdělena do částí základy procesu evakuace, prostorové nároky osob a dynamika davu, modelování pohybu osob a příklady analýzy evakuace osob ze železničního tunelu.
  Po dohodě s certifikačním orgánem (Ministerstvo dopravy ČR) došlo ke změně názvu metodiky oproti názvu plánovanému v projektu na „Aplikace numerických modelů pro bezpečnou evakuaci vozidel při požárech v železničních tunelech“.


   
   
   English